Wstępna ocena mechanizmów komunikacji użytych w projekcie wirtualna akademia tropikalnych obszarów półpustynnych (VASAT)

María Albicette, María Marta, Rosana Mula, Ram Naresh, Kiran Yadav

Albicette, María
Marta, María
Mula, Rosana
Naresh, Ram
Yadav, Kiran
Wstępna ocena mechanizmów komunikacji użytych w projekcie wirtualna akademia tropikalnych obszarów półpustynnych (VASAT)
PRELIMINARY ASSESSMENT OF THE COMMUNICATION MECHANISMS USED IN THE VIRTUAL ACADEMYOF THE SEMI-ARID TROPICS (VASAT) PROJECT
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, vol.100, nr 4, s. 7-16

Słowa kluczowe

rolnictwo technologie informacyjne i komunikacyjne na rzecz rozwoju (ICT4D) doradztwo Reflective Appraisal of Programs (RAP) badania jakościowe

Key words

agriculture information and communication technologies for development (ICT4D) extension Reflective Appraisal of Programs (RAP) qualitative research

Streszczenie

Małe i marginalizowane gospodarstwa rolne w wielu rozwijających się krajach na półpustynnych obszarach strefy tropikalnej są zależne przede wszystkim od usług z zakresu rozpowszechnienia wiedzy rolniczej. Technologie informacyjne i komunikacyjne na rzecz rozwoju ( ICT4D ) wiążą się z zainteresowaniem rozwojem określonych mechanizmów i narzędzi wraz z oceną wyników ich zastosowania. Analiza ośmioletniego projektu doradztwa w 21 wioskach Andhra Pradesh w Indiach sugeruje, że rozwój podejścia multimedialnego, badającego zarówno organizację lokalnych rolników, jak i kontekst, przynosi dobre wyniki. Takie wyniki są związane nie tylko z kwestiami technologicznymi, ale również kwestiami gospodarczymi, społecznymi i ekologicznymi. W artykule zaprezentowano badania jakościowe, w których analizowano opinie rolników i miejscowej ludności oraz zastosowano podejście teoretyczne na bazie refleksyjne oceny programów Reflective Appraisal of Programs (RAP). Wyniki badań można uznać za satysfakcjonujące, mogące stanowić podstawę do kontynuowania tego projektu lub kolejnych projektów ICT4D badających transfer innowacji i wiedzy.

Abstract

Small and marginalized farmers of many developing countries in semi-arid tropics depend primarily on extension services for information. Information and Communication Technologies for Development (ICT4D) have shared actions to develop specific mechanisms and tools, to consider how they are applied, and to assess their outcomes and impact. Analysis of an eight-year extension project in 21 villages of Andhra Pradesh, India suggests that the development of a multimedia approach, which considers both the local farmers´ organization and context, brings about good results. Such outcomes are related not only to the technological frame, but also to economic, social, and ecological issues. A qualitative research study which takes into account the opinions of farmers and local people using the theoretical approach of Reflective Appraisal of Programs (RAP) is presented. Implications and lessons learned are considered for the project to be continued or for application in further ICT4D projects based upon the transfer of innovations and knowledge.