Rozwój produkcyjności gospodarstw trzodowych w Niemczech

Werner Kleinhanss

Kleinhanss, Werner
Rozwój produkcyjności gospodarstw trzodowych w Niemczech
DEVELOPMENT OF PRODUCTIVITY OF PIG FARMS IN GERMANY
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, vol.100, nr 4, s. 74-81

Słowa kluczowe

wskaźnik Färe-Primont gospodarstwa trzodowe FADN

Key words

Färe-Primont Index pig farms FADN

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono zmiany produkcyjności w gospodarstwach trzodowych w Niemczech. Zbilansowany panel gospodarstw wybrano z niemieckiego FADN. Do pomiaru produkcyjności użyto wskaźnika zaproponowanego przez O’Donnella (Färe-Primont Index). Wyniki badań wskazują na dość stabilny poziom produkcyjności gospodarstw z tuczem trzody chlewnej i malejący poziom wydajności gospodarstw, które specjalizowały się w produkcji prosiąt. Z powodu cykliczności zmian cen trzody chlewnej występowało dosyć wysokie zróżnicowanie produkcyjności. Najwyższe poziomy omawianego wskaźnika uzyskiwały gospodarstwa wielkoobszarowe, w których ujawniały się efekty skali. Zróżnicowanie dochodu w czasie było o wiele większe od produkcyjności, co może częściowo wynikać z dosyć dużego stopnia zagregowania danych użytych do kalkulacji.

Abstract

The development and change of productivity, as well as of its influencing factors, is of interest in economic research. In this paper we analyse the development of productivity in pig farms in Germany. Balanced farm panels are selected from the German Farm Accounting Data Network (FADN). As a productivity measure we use the Färe-Primont Index proposed by O’Donnell. Results shows a rather constant productivity level of pig fattening farms and decreasing productivity of farms specialized in piglet production. Due to cyclical pig prices the variation of productivity is rather high in pig farms. Significant scale effects are identified with highest TFP levels of large sized farms. The variation of income over time is much more pronounced than of productivity, which might partially be determined by the rather high aggregation of output and input variables used for the productivity calculations.