Kontraktacja jako element poprawy organizacji przedsiębiorstwa przetwórczego - aspekty prawne i ekonomiczne

Izabela Lipińska, Olga Stefko

Lipińska, Izabela
Stefko, Olga
Kontraktacja jako element poprawy organizacji przedsiębiorstwa przetwórczego - aspekty prawne i ekonomiczne
CULTIVATION CONTRACT AS A FACTOR TO IMPROVE THE ORGANIZATION OF THE FOOD PROCESSING PLANT – LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, vol.100, nr 4, s. 82-90

Słowa kluczowe

umowa kontraktacji przemysł przetwórczy integracja pionowa

Key words

cultivation contract processing industry vertical integration

Streszczenie

Określono znaczenie umowy kontraktacji jako jednego ze sposobów dostarczania materiału wyjściowego do przetwórstwa, związanego bezpośrednio z poprawą organizacji produkcji i działalności przedsiębiorstwa. Dane do badań zebrano na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 105 podmiotów. Analizowano cztery grupy producentów w zależności od czasu trwania i wykonywania kontraktacji (lata 1987, 2000, 2009) oraz braku jej zawarcia. Stwierdzono zależności pomiędzy zawarciem kontraktu a wielkością gospodarstwa rolnego, zasobami siły roboczej, modernizacją gospodarstw i ich wyposażeniem. Przeprowadzone badania wskazują na doniosłą rolę i znaczenie tej umowy zarówno w ujęciu ekonomicznym, jak i prawnym. Jednakże zauważono także u niektórych producentów rolnych brak zaufania co do skuteczności kontraktacji.

Abstract

This aim of this article is to determine the importance of the cultivation contract as a way to provide the raw materials for food processing plant directly related to the improvement of production and business operations. The material for investigation originated from the survey conducted among of 105 entities and from the charts of legal basis. The survey covered four groups of producers and the analysis depended on the duration and implementation of the cultivation contracts (within three years, such as: 1987, 2000, 2009) and the lack of its conclusion. The authors observed some important dependences among such factors as: the size of the farm, the labour forces, capital resources and farm’s amenities. The conducted research has indicated the significant role of the cultivation agreement in both economic and legal terms, although some lack of economic trust appears among several farmers.