Efektywność produkcji polskich gospodarstw ogrodniczych

Lilianna Jabłońska, Dawid Olewnicki, Olga Stefko

Jabłońska, Lilianna; ORCID: 0000-0001-6757-7734
Olewnicki, Dawid; ORCID: 0000-0002-3096-3882
Stefko, Olga
Efektywność produkcji polskich gospodarstw ogrodniczych
THE POLISH HORTICULTURE FARMS PRODUCTION EFFICIENCY
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014, vol.101, nr 1, s. 82-89

Słowa kluczowe

efektywność produkcji gospodarstwa ogrodnicze globalizacja ekonomiczna

Key words

production efficiency horticulture farm economic globalization

Streszczenie

Celem pracy jest przedstawienie zmian efektywności produkcji polskich gospodarstw ogrodniczych na przykładzie różnych rodzajów produkcji ogrodniczej. Poddano w wątpliwość tezę o konieczności dążenia do maksymalizacji powierzchni, specjalizacji i intensyfikacji produkcji. Wykazano słuszność wspierania rozwoju małych gospodarstw, obsługujących wąski segment rynku. Analizy oparto na niepublikowanych danych pochodzących z FADN z lat 2004-2009.

Abstract

The aim of the article was presenting some changes in the Polish horticulture farms production efficiency illustrated with the example of different kinds of vegetable production. The advisability of the trend towards maximizing the area, specialization and intensification of the production was questioned. The validity of promoting small farms development serving a narrow segment of the market was proved. The analyses were based on the unpublished data from FADN between years 2004-2009.