Skutki zmiany inwestora w przedsiębiorstwie branży tytoniowej w opinii pracowników

Monika Gębska, Anna Grontkowska2, Anna Kosakowska
, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych,
Gębska, Monika; ORCID: 0000-0001-6196-5904
Grontkowska, Anna; ORCID: 0000-0002-7286-8496 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Kosakowska, Anna
Skutki zmiany inwestora w przedsiębiorstwie branży tytoniowej w opinii pracowników
THE EFFECTS OF CHANGES IN THE INVESTOR IN THE ENTERPRISE TOBACCO INDUSTRY IN THE OPINION OF STAFF
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, vol.103, nr 2, s. 129-142

Słowa kluczowe

prywatyzacja branża tytoniowa inwestor zagraniczny badanie ankietowe

Key words

privatization tobacco industry foreign investor survey

Streszczenie

Celem opracowania jest przedstawienie opinii dotyczących procesu prywatyzacji wyrażonych przez respondentów – pracowników przedsiębiorstwa, w którym nastąpiła zmiana inwestora zagranicznego. Z badań przeprowadzonych wśród 100 pracowników przedsiębiorstwa funkcjonującego w branży tytoniowej metodą sondażową w 2015 roku z użyciem kwestionariu­sza ankiety wynika, że respondenci korzystnie oceniali oddziaływanie kapitału zagranicznego na polską gospodarkę, sytuację gospodarczą miasta Radom oraz na przedsiębiorstwo ich zatrudniające. Pracownicy po zmianie inwestora najbardziej obawiali się zwolnienia z pracy, likwidacji przedsiębiorstwa i pogorszenia warunków płacowych.

Abstract

Assessment of the effects of changes in the investor in the company of the tobacco industry in the opinion of staff Summary The aim of the study is to provide an opinion on the evaluation of the privatization process by the employees of the company, in which the change in foreign investor. The survey was carried out in 2015 using an questionnaire among the 100 employees of the company operating in the tobacco industry. The respondents after the change of the investor’s most feared dismissal, the liquidation of the company and the deterioration of paymanet conditions.