Forma prawna a sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora spożywczego

Justyna Franc-Dąbrowska

Franc-Dąbrowska, Justyna; ORCID: 0000-0002-5881-0343
Forma prawna a sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora spożywczego
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEGAL FORM AND THE FINANCIAL SITUATION OF FOOD BUSINESSES
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, vol.103, nr 4, s. 48-57

Słowa kluczowe

forma prawna sytuacja finansowa sektor spożywczy

Key words

legal form financial situation food business

Streszczenie

Celem badań było ustalenie zróżnicowania sytuacji finansowej przedsiębiorstw sektora spożywczego w Polsce w latach 2013-2015, z uwzględnieniem ich formy prawnej. Przed­siębiorstwa w kolejnych latach usystematyzowano według formy prawnej i podzielono na sześć grup: spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, jawne, komandytowe, jednoosobową własność prywatną i spółdzielnie. Stwierdzono, że każda forma prawna stwarza możliwości do efektywnego – z punktu widzenia sytuacji finansowej – funkcjonowania przedsiębiorstw sektora spożywczego, mimo różnic w sytuacji finansowej poszczególnych grup przedsiębiorstw.

Abstract

The aim of the study was to determine the diversity of the financial situation of the food sector in the period 2013-2015, taking into account the legal form of the companies. In the consecutive years the com­panies were systematized according to the legal form and divided into six groups: joint-stock companies, limited liability partnerships, private unlimited companies, limited partnerships, sole private properties and cooperatives. It was found that, from the point of view of the financial situation, each legal form pro­vides opportunities for effective functioning of the food businesses, despite the differences in the financial situation of individual groups of companies.