Produkcja, konsumpcja i handel zagraniczny miodem w Polsce w latach 2004-2015

Agnieszka Borowska

Borowska, Agnieszka; ORCID: 0000-0003-0354-3281
Produkcja, konsumpcja i handel zagraniczny miodem w Polsce w latach 2004-2015
PRODUCTION, CONSUMPTION AND FOREIGN TRADE OF HONEY IN POLAND IN THE YEARS 2004 TO 2015
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, vol.103, nr 4, s. 97-111

Słowa kluczowe

miód produkcja konsumpcja handel zagraniczny ceny dystrybucja

Key words

honey productions consumptions foreign trade prices distribution

Streszczenie

W artykule opisano zmiany w polskim pszczelarstwie w latach 2004-2015 z uwzględnieniem regional­nego zróżnicowania. Przedstawiono produkcję miodu, specyfikę sprzedaży, ceny miodów odmianowych w sprzedaży bezpośredniej i pośredniej – w skupie hurtowym i sprzedaży detalicznej. Ponadto scharak­teryzowano handel zagraniczny w ujęciu wartościowym i ilościowym oraz konsumpcję miodu na osobę i w gospodarstwach domowych.

Abstract

Changes in the beekeeping sector in Poland in the years 2004 to 2015 with particular focus on regional differences are discussed. The article inform about the production and specifics of sale, prices of honey in purchasing centers and on retail and wholesale markets is discussed. The foreign trade of honey in respect of its value and volume is reviewed, and honey consumption per household and per capita is characterized.