Źródła informacji i inicjatorzy w działalności innowacyjnej w gospodarstwach rolniczych

Katarzyna Chrobocińska1, Katarzyna Łukiewska2, Zbigniew Nasalski3
1, 2, 3 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Chrobocińska, Katarzyna; ORCID: 0000-0003-3189-9912 (Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)
Łukiewska, Katarzyna; ORCID: 0000-0002-3175-5495 (Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)
Nasalski, Zbigniew (Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)
Źródła informacji i inicjatorzy w działalności innowacyjnej w gospodarstwach rolniczych
SOURCES OF INFORMATION AND INITIATIVES IN INNOVATIVE ACTIVITIES IN AGRICULTURAL FARMS
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017, vol.104, nr 2, s. 98-106

Słowa kluczowe

innowacje w rolnictwie źródła informacji o innowacjach inicjator innowacji

Key words

innovations in agriculture sources of information about innovation initiator of innovation

Streszczenie

W opracowaniu określono najważniejsze źródła informacji o innowacjach oraz inicjatorów działalności innowacyjnej w gospodarstwach rolniczych wykorzystujących w działalności aktywa pochodzące z ZWRSP . Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że inicjatorami działań innowacyjnych byli przede wszystkim właściciele gospodarstw rolniczych. Najczęściej wskazywanymi źródłami informacji o innowacjach byli pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego, Internet, a także kursy i szkolenia.

Abstract

The study identified the most important sources of information on innovations and the initiators of innovative activity in agricultural holdings using assets from the ZWRSP. The results of the conducted research indicate that the initiators of innovative activities were most often owners of agricultural farms. The most popular sources of information on innovations were agricultural advisory, Internet, courses and training.