Motywowanie pracowników w spółkach hodowlanych Agencji Nieruchomości Rolnych

Stanisław Bagieński1, Anna Grontkowska2
1 Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Bagieński, Stanisław; ORCID: 0000-0002-5744-7984 (Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Grontkowska, Anna; ORCID: 0000-0002-7286-8496 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Motywowanie pracowników w spółkach hodowlanych Agencji Nieruchomości Rolnych
MOTIVATING EMPLOYEES IN BREEDING COMPANIES OF THE AGRICULTURAL PROPERTY AGENCY
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017, vol.104, nr 3, s. 86-94

Słowa kluczowe

motywacja oczekiwania umiejętności pracownik spółka

Key words

motivation expectations motive skills employee company

Streszczenie

W artykule przedstawiono ocenę motywowania pracowników wykonawczych w spółkach hodowlanych należących do Agencji Nieruchomości Rolnych. W ocenie tej sku­piono się na określeniu stopnia zaspokojenia oczekiwań pracowników, rozpoznaniu hierarchii ważności podstawowych motywów pracy oraz ocenie umiejętności kadry kierowniczej dotyczących motywowania pracowników. Z przeprowadzonych badań wynika, że gros ocze­kiwań pracowników nie było w pełni zaspokajanych. W największym stopniu dotyczyło to oczekiwań związanych z podwyżką wynagrodzeń oraz awansem. Najważniejszymi motywami wykonywania pracy okazały się wysokość wynagrodzenia oraz pewność posiadania pracy. Umiejętności kadry kierowniczej dotyczące motywowania pracowników były na średnim poziomie. W motywowaniu pracowników kadra kierownicza zbyt mało wagi przywiązywała do indywidualnego rozwoju zawodowego poszczególnych pracowników.

Abstract

The aim of the paper was to evaluate motivating of the workforce in state owned breeding companies of the Agricultural Property Agency. The evaluation focused on the level of meeting employees’ expectations, identifi­cation of the hierarchy of motives as well as assessment of managers’ skills in the field of motivating employees. The results of the study show that the majority of employees’ expectations were not met. It applied particularly to expectations connected with wage increase and promotion. Both level of wage and work stability turned out to be the most important motives. Managerial skills in motivating employees to work were rated as mediocre. Managers attached too little attention to professional development of individual employees.