Wolny rynek a bezpieczeństwo żywności w epoce globalizacji

Stanisław Kowalczyk
Instytut Rynków i Konkurencji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kowalczyk, Stanisław (Instytut Rynków i Konkurencji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Wolny rynek a bezpieczeństwo żywności w epoce globalizacji
FREE MARKET AND THE FOOD SAFETY IN THE GLOBALIZATION ERA
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017, vol.104, nr 4, s. 15-27

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo żywności interwencjonizm fałszowanie żywności prawo żywnościowe kontrole żywności krótkie łańcuchy dostaw ruchy konsumenckie

Key words

food safety interventionism food adulteration food law food controls short supply chains consumer movements

Streszczenie

Podjęto próbę identyfikacji potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa żywności wynikających z procesu globalizacji oraz bezpośrednio związanej z nią skrajnej liberalizacji stosunków gospodarczych na poziomie międzynarodowym oraz wskazanie niezbędnych działań zaradczych w zakresie ochrony statusu bezpieczeństwa żywności. Analizie poddano współczesny status bezpieczeństwa żywności oraz skalę występujących fałszerstw żywnościowych na świecie. Do działań zaradczych zaliczono ustanowienie globalnego prawa żywnościowego, podejmowanie inicjatyw kontrolnych żywności na szczeblu ponadkrajowym, promocję krótkich łańcuchów dostaw, wreszcie edukację konsumentów i wzmocnienie ruchów konsumenckich.

Abstract

The study attempts to identify potential threats to food safety resulting from the globalization process and the directly related extreme liberalization of economic relations at the international level as well as indication of the necessary remedial actions in the field of food safety protection. The analysis covered the contemporary status of food safety and the scale of occurring food fraud in the world. The remedial actions include the establishment of a global food law, undertaking food control initiatives at the supranational level, the promotion of short supply chains, and finally the consumer education and strengthening of consumer movements.