Changes in land use for production of energy crops in Poland

Ludwik Wicki
Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Department of Economics and Organisation of Enterprises,
Wicki, Ludwik; ORCID: 0000-0002-7602-8902 (Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Department of Economics and Organisation of Enterprises, )
Changes in land use for production of energy crops in Poland
Zmiany powierzchni produkcji roślin energetycznych w Polsce
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017, vol.104, nr 4, s. 37-47

Słowa kluczowe

bioenergia bioetanol biodiesel biogaz konkurencja żywność – energia

Key words

bioenergy bioethanol biodiesel biogas food–energy competition

Streszczenie

Celem opracowania jest ocena, czy w Polsce produkcja nowoczesnych biopaliw wytwarzanych z surowców rolniczych konkuruje z produkcją żywności. W pracy wykorzystano dane gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny i Agencję Rynku Rolnego (ARR). Wykorzystano dane dotyczące powierzchni gruntów ornych w Polsce, plonów wybranych roślin, pogłowia zwierząt oraz dane o ilości i strukturze produkcji energii oraz o wielkości produkcji biogazu rolniczego, bioetanolu i biodiesla. Dane dotyczące ilości surowców zużywanych w produkcji biogazu rolniczego pozyskano z ARR. Analizą objęto lata 2005-2016. Produkcja bioenergii w oparciu o surowce pochodzenia rolniczego silnie wzrastała w analizowanym okresie, z 5 TJ w 2005 roku to 42 TJ w 2016 roku. Około 92% energii wytwarzanej z surowców rolniczych stanowi bioetanol i biodiesel, które są produkowane z surowców pierwszej generacji. Produkcja ta konkuruje więc z produkcją żywności. Biogaz stanowi tylko 8% energii produkowanej z surowców rolniczych. W produkcji biogazu surowce drugiej generacji, czyli odpady stanowiły aż 75% wsadu. Udział powierzchni gruntów ornych przeznaczanych do produkcji surowców do wytwarzania biopaliw wynosił 5,6% w 2016 roku. W 2005 roku było to 1,5%. Oznacza to, że w Polsce produkcja bioenergii z surowców rolniczych konkuruje z produkcją żywności i pasz, a dalszy jej wzrost nie jest pożądany. Niemniej, przy spadku rozmiarów produkcji zwierzęcej jest to szansa na zagospodarowanie nadwyżek ziemi i produkcji. W przyszłości powinny być podejmowane działania mające na celu zwiększenie wykorzystania surowców drugiej generacji w produkcji bioenergii, a zużycie surowców pierwszej generacji powinno być, w miarę możliwości, ograniczane.

Abstract

The goal of the article is to evaluate whether production of modern biofuels in Poland competes with food production. CSO and AMA data have been used in the analysis. The data in question refers to the area of arable land in Poland, yields and livestock as well as renewable energy production structure and quantity and production of biodiesel, bioethanol and agricultural biogas. Data concerning quantity of raw materials used for production of the agricultural biogas have been accessed from AMA . Data for 2005-2016 have been collected. Production of bioenergy based on agricultural raw materials has significantly increased. From 2005 to 2016, it increased from 5 to 42 TJ . Approximately 92% of bioenergy from agricultural sources are bioethanol and biodiesel produced from the first generation of raw materials, the production of which is in direct competition with food production. The share of biogas was 8% only. Waste constituted 75% in the raw materials used to produce biogas. The area of production of energy crops has reached 5.6% of arable land in 2016 from 1.5% in 2005. It means that in Poland production of bioenergy from agricultural sources competes with food and feed production and its further increase is not desirable. Actions focused on the increased use of the second generation raw materials for energy production and decreased use of food raw materials should be taken.

Cytowania

 1. 10.1007/s11367-012-0424-9
 2. 10.1016/j.jenvman.2016.03.022
 3. 10.1007/978-1-4419-0369-3
 4. 10.1787/agr_outlook-2015-en
 5. 10.1787/agr_outlook-2016-en
 6. 10.1111/j.1757-1707.2011.01111.x
 7. 10.1016/j.wasman.2016.02.022
 8. ARR (2012). Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2011 roku, Warszawa, Agencja Rynku Rolnego, p. 231.
 9. ARR (2013). Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2012 roku, Warszawa, Agencja Rynku Rolnego, p. 223.
 10. ARR (2014). Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2013 roku, Warszawa, Agencja Rynku Rolnego, p. 217.
 11. ARR (2015). Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2014 roku, Warszawa, Agencja Rynku Rolnego, p. 231.
 12. ARR (2016). Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2015 roku, Warszawa, Agencja Rynku Rolnego, p. 269.
 13. ARR (2017). Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2016 roku, Warszawa, Agencja Rynku Rolnego, p. 291.
 14. Bórawski P., Wyszomierski R., Bełdycka-Bórawska A., Jankowski K. (2016). Ocena opłacalności wykorzystania biomasy na cele energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem peletu, „Roczniki Naukowe SERiA”, vol. XVIII , no 2, p. 296-302.
 15. Chodkowska-Miszczuk J. (2015). Biogazownie rolnicze w rozwoju małoskalowych instalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, vol. 102, no. 1, p. 97-105.
 16. Daniłowska A. (2015). Provision of Public Goods by Agriculture in Poland, “Economic Science for Rural Development”, no. 37, p. 142-151.
 17. European Communities (2009). Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC, http://data.europa.eu/eli/dir/2009/28/oj
 18. Gołasa P. (2015). Agricultural Biogas Production and the Development of Prosumer Energy in Poland, “Economic Science for Rural Development”, no. 37, p. 134-141.
 19. Gołębiewska B., Pajewski T. (2016). Negatywne skutki produkcji rolniczej i możliwości ich ograniczania, “Roczniki Naukowe SERiA”, vol. XVIII , no. 3, p. 76-81.
 20. Gołębiewski J. (2014). Biogospodarka jako inteligentna specjalizacja regionów w Polsce, „Przedsiębiorczość i Zarzadzanie, vol. 15, z. 8, part 1, p. 55-69.
 21. Wicki L., Grontkowska A. (2015). Zmiany znaczenia agrobiznesu w gospodarce i w jego wewnętrznej strukturze (Changes in the Importance of Agribusiness in the Economy and Its Internal Structure), „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich”, vol. 102, no. 3, p. 21-32.
 22. GUS (2009). Energia ze źródeł odnawialnych w 2008 roku, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny (Central Statistical Office), p. 60.
 23. GUS (2014). Energia ze źródeł odnawialnych w 2013 roku, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny (Central Statistical Office), p. 72.
 24. GUS (2017). Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 roku, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny (Central Statistical Office), p. 74.
 25. IPCC (2012). Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation. Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Edenhofer Ottmar, Ramón Pichs-Madruga, Youba Sokona, Kristin Seyboth, Patrick Eickemeier, Patrick Matschoss, Gerrit Hansen, Susanne Kadner,Steffen Schlömer, Timm Zwickel, Christoph von Stechow (eds.), New York: Cambridge University Press, p. 1076.
 26. Jankowski K., Dubis B., Budzyński W., Bórawski P., Bułkowska K. (2016). Energy efficiency of crops grown for biogas production in a large-scale farm in Poland, "Energy”, no. 109, p. 277-286.
 27. Jarosz Z., Antoni Faber A. (2016). Możliwości i ograniczenia emisji rolniczych z uprawy kukurydzy przeznaczonej do produkcji bioetanolu, „Roczniki Naukowe SERiA”, vol. XVIII , no. 3, p. 120-126.
 28. Jasiulewicz M., Gostomczyk W. (2016). Economic Efficiency of the Utilization of Local Biomass for Energy Purposes, “Roczniki Naukowe SERiA”, vol. XVIII , no. 1, p. 90-97.
 29. Jefremov V., Rubanovskis A. (2015). Electric Power Sector Development Potential, ”Economic Science for Rural Development”, no. 39, p. 253-263.
 30. Krievina A., Melece L. (2016). Comparison of the Consumption of Wood Pellets Between Latvia and Other EU Countries, “Economic Science for Rural Development”, no. 41, p. 210-218.
 31. Lenerts A. (2015). Development of Sustainable Intensification Evaluation Methodology for Farmlands in Latvia, “Economic Science for Rural Development”, no. 37, p. 160-170.
 32. Pajewski T. (2016). Environmental Changes in the Polish Agriculture – Toward the Bio-Economy, “Economic Science for Rural Development’, no. 41, p. 243-251.
 33. Pelse M., Lescevica M. (2016). Smart Specialization Assessment in Latvia, “Economic Science for Rural Development”, no. 42, p. 126-131.
 34. Popluga D., Naglis-Liepa K., Lenerts A. (2015). Latvia’s Progress towards Agricultural GHG Mitigation, [in] Proceedings of the 25th NJF Congress. Nordic View to Sustainable Rural Development. Riga, NJF Latvia, p. 265-269.
 35. Popluga D., Feldmane L. (2016). Development of Sustainable Living Environment in the Cities Through the Bioeconomy, “Economic Science for Rural Development’, no. 41, p. 260-265.
 36. REN 21 (2016). Renewables 2016. Global Status Report, Paris: REN 21 Secretariat, p. 271.
 37. Rokicki T. (2016). Sustainable Development in Energy Sector in the European Union Countries, “Economic Science for Rural Development”, no. 43, p. 108-115.
 38. TechNavio (2015). Global Agroscience Market, Infiniti Research Limited, p. 70.
 39. TechNavio (2015). Global Biorefinery Market 2015-2019, Infiniti Research Limited, p. 117.
 40. Wicka A. (ed.) (2013). Czynniki i możliwości ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej poprzez ubezpieczenia, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, p. 271.
 41. Wicki L., Wicka A. (2016). Bio-Economy Sector in Poland and Its Importance in the Economy, “Economic Science for Rural Development”, no. 41, p. 219-228.
 42. Wielewska I. (2016). Position of Energy Obtained from Agricultural Biogas in Sustainable Power Industry, “Economic Science for Rural Development”, no. 42, p. 179-185.
 43. Wielewska I. (2016). Przeznaczenie odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich województwa pomorskiego, „Roczniki Naukowe SERiA”, vol. XVIII, no. 5, p. 274-280.
 44. Żołądkiewicz A. (2016). Ekonomiczno-ekologiczne aspekty produkcji biopaliw ciekłych, “Roczniki Naukowe SERiA”, vol. XVIII, no. 3, p. 427-431.