Dystrybucja usług agroturystycznych poprzez portal aukcyjny Allegro.pl

Anna Sieczko1, Leszek Sieczko2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Sieczko, Anna; ORCID: 0000-0001-9065-0362 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Sieczko, Leszek; ORCID: 0000-0002-9325-643X (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Dystrybucja usług agroturystycznych poprzez portal aukcyjny Allegro.pl
Distribution of agricultural tourism services by auction portal Allegro.pl
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014, vol., nr 1, s. 101-109

Słowa kluczowe

agroturystyka dystrybucja e-commerce

Key words

tourism distribution e-commerce

Streszczenie

W artykule podjęto próbę oszacowania wielkości podaży ofert noclegów w gospodarstwach agroturystycznych oraz ich regionalnego rozmieszczenia. Wyznaczono podstawowe statystyki cen oraz liczebności aukcji. Wykonano porównanie regionalnego rozmieszczenia ofert. W badaniach wykorzystano autorski programu w języku VBA pracujący w środowisku Excel.

Abstract

This article attempts to estimate the volume of the supply offers accommodation on a farm and their regional distribution. They were basic price statistics and the number of auctions Examined the regional distribution of bids. The study used the original VBA work In Excel environment.