Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju działalności agroturystycznej

Jan Zawadka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Zawadka, Jan; ORCID: 0000-0003-1979-0607 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju działalności agroturystycznej
Socio-economic determinants of the development of agritourism activities
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014, vol., nr 1, s. 133-141

Słowa kluczowe

agroturystyka turystyka wiejska obszary wiejskie Lubelszczyzna

Key words

agritourism rural tourism rural areas Lublin Province

Streszczenie

Celem pracy było przedstawienie motywów podejmowania działalności agroturystycznej, źródeł finansowania, wielkości oraz poziomu zwrotu wydatków poniesionych na rozpoczęcie przedsięwzięć związanych ze świadczeniem usług agroturystycznych. Badania przeprowadzono wśród 81 właścicieli gospodarstw agroturystycznych świadczących swoje usługi na terenie Lubelszczyzny. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny. Z przeprowadzonych badań wynika, że dominującym motywem podejmowania działalności agroturystycznej była chęć uzyskania dodatkowego dochodu. Kwaterodawcy wydatki związane z rozpoczęciem tej działalności pokrywali najczęściej z własnych oszczędności. Były one stosunkowo niewielkie – w ponad 90% przypadków poniżej 20 tys. zł. Jednak na ich zwrot trzeba było czekać minimalnie 2-3 lata.

Abstract

The purpose of this study was to show the motives of starting agritourism activities, sources of funding and the level of reimbursement of expenses incurred for the deployment of agritourism services. The study was conducted among 81 owners of tourist farms providing services in the Lublin region. The research method was a diagnostic poll. The study shows that the dominant motive of the start of tourism activities is to obtain additional income. Accommodation provider costs to start this activity covers usually of their own savings. They are relatively small – in over 90% of cases less than 20 thousand. PLN, but on their return owners have to wait a minimum of 2-3 years.