Prawa pasażerów w ocenie respondentów

Irena Ozimek1, Przemysław Krawczyk2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Ozimek, Irena; ORCID: 0000-0003-3430-8276 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Krawczyk, Przemysław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Prawa pasażerów w ocenie respondentów
Rights of passengers in the opinion of respondents
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014, vol., nr 1, s. 69-76

Słowa kluczowe

pasażer transport prawo turystyka przewoźnik ochrona praw pasażera

Key words

passenger transport law tourism carrier passenger security

Streszczenie

Głównym celem badań była ocena poziomu przestrzegania praw pasażerów w Polsce w świetle badania ankietowego dotyczącego zdiagnozowania świadomości osób korzystających z transportu w zakresie praw i obowiązków przysługujących pasażerom podczas przewozu, a także istniejących regulacji prawnych. Prowadzenie działalności w zakresie transportu pasażerskiego regulowane jest prawnie. Każda gałąź transportu ma swoją specyfikę, która wyklucza stworzenie jednego uniwersalnego aktu prawnego regulującego przewóz osób. W przypadku złamania prawa lub zaniedbania praw przez przewoźnika, najbardziej przydatna byłaby pasażerowi wiedza na temat możliwych sposobów dochodzenia roszczeń. Niestety deklarowany przez respondentów poziom wiedzy nie jest wykorzystywany przez nich w praktyce, ponieważ liczba skarg i wysuwanych roszczeń jest niewielka, w porównaniu do liczby osób uważających się za pokrzywdzonych. Dlatego tak ważne staje się prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej przez organizacje i instytucje działające na rzecz ochrony praw pasażerów.

Abstract

The main purpose of this paper is the analysis of the abidance of rights of passengers using various forms of transport. Another purpose is the examination of what is the knowledge of passengers’ rights among the travellers. Using transport regardless of its mode is regulated by law. Each branch of transport is characterized differently, which excludes the creation of one unitary law concerning various branches of transport. To assure passengers better security, a few organizations and institutions were established. The most important knowledge for passengers, whose rights aren’t obeyed is the information required to process their claim. Unfortunately declared level of knowledge of passengers’ rights is not put into practice, because the amount of complaints isn’t large in comparison to the number of people regarded as disadvantaged.