City placement jako forma promocji regionu

Agnieszka Werenowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Werenowska, Agnieszka; ORCID: 0000-0002-2545-4442 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
City placement jako forma promocji regionu
City placement as a form of promotion of the region
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol., nr 4, s. 145-152

Słowa kluczowe

promocja city placement marketing terytorialny

Key words

promotion city placement territorial marketing

Streszczenie

Prowadzenie przemyślanych i zaplanowanych działań promocyjnych stało się koniecznością w sytuacji, kiedy nie tylko przedsiębiorstwa, ale i miasta oraz regiony chcą utrzymać wysoką pozycję w kluczowych grupach otoczenia. City placement to szczególny przejaw lokowania produktu lub określonego miejsca w filmie, serialu, programie, książce, teledysku czy grze komputerowej. Może być to miasto lub region. Korzystają z tego rodzaju promocji również małe miasteczka, a nawet wsie. W artykule zaprezentowano city placement jako współ- cześnie jedno z bardziej popularnych narzędzi promocji miast i regionów. Wykorzystano analizę literatury przedmiotu oraz dane z cyklicznego raportu na temat promocji miast w serialach opublikowanym przez Press Service Monitoring Mediów.

Abstract

Keeping deliberate and planned promotional activities has become a necessity in a situation where the company but also cities, regions want to maintain a high position in key environmental groups. City placement is a specific manifestation of product placement or a specific place in the movie, show, program, book, video or computer game. This may be a city or region. Also small towns and even villages are using this type of promotion. The article presents the city placement as one of the most popular tools for promoting cities and regions today. The analysis of literature and data from the regular report on the promotion of cities in the series published by Press Service Media Monitoring were used.