Znaczenie odnawialnych źródeł energii w rozwoju regionu na przykładzie gminy Janów Podlaski

Wioletta Bieńkowska-Gołasa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bieńkowska-Gołasa, Wioletta; ORCID: 0000-0003-1654-390X (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Znaczenie odnawialnych źródeł energii w rozwoju regionu na przykładzie gminy Janów Podlaski
The importance of renewable energy sources in the region’s development on the example of Janów Podlaski district
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol., nr 5, s. 5-15

Słowa kluczowe

odnawialne źródła energii kotłownia na biomasę gmina Janów Podlaski

Key words

renewable energy sources biomass boiler community Janów Podlaski

Streszczenie

W artykule zwrócono uwagę na współcześnie przyjmowany pogląd, że cywilizacja stoi w obliczu zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców globu problemów ekologicznych, takich jak: efekt cieplarniany i kwaśne deszcze. Jest to spowodowane masowym wykorzystywaniem paliw kopalnych. Sposobem rozwiązania problemów związanych z efektem cieplarnianym jest rozwój technologii czystych źródeł energii, a więc takich, które pochodzą ze źródeł odnawialnych. Celem artykułu jest przedstawienie działań podejmowanych przez władze gminy Janów Podlaski (gmina wiodąca) i gmin partnerskich (Konstantynów, Rokitno) w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii na ich terenie.

Abstract

The article focuses on today taken the view that civilization is facing threatening the health and lives of the inhabitants of the globe environmental problems such as the greenhouse effect and acid rains. These problems are caused by massive use of fossil fuels. Way to solve problems associated with the greenhouse effect is the development of clean energy technologies, derived from renewable sources. The aim of the article is to present the activities undertaken by the municipal authorities Janów Podlaski in the development of renewable energy sources in their area.