Rola agroturystyki w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Anna Sammel
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Sammel, Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Rola agroturystyki w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich w Polsce
Role of agritourism in development of rural areas in Poland
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol., nr 6, s. 77-88

Słowa kluczowe

agroturystyka obszary wiejskie rozwój zrównoważony

Key words

agritourism rural areas sustainable development

Streszczenie

Rozwój ekonomiczny obszarów wiejskich ukierunkowany jest na nowe sposoby wykorzystania gospodarstw rolnych i aktywizację ich mieszkańców. Duże możliwości związane są z rozwojem różnorodnych form turystyki zrównoważonej. Coraz większe zainteresowanie wśród rolników wzbudza agroturystyka. Jest to forma wypoczynku odbywającego się na terenach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta na bazie noclegowej i aktywności rekreacyjnej związanej z gospodarstwem rolnym lub równoważnym i jego otoczeniem (przyrodniczym, produkcyjnym, usługowym). Umiejętność obsługi ruchu turystycznego przez mieszkańców wsi związana jest zatem z rozwojem ich przedsiębiorczości i gotowością podejmowania nowych przedsięwzięć. Celem artykułu jest próba określenia roli agroturystyki w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Abstract

The economic development of rural areas be steered on new ways the activity of agricultural farms and their occupants’ activation. The large possibilities be connected with development of varied forms of sustainable tourism. More and more larger interest among farmers induce agritourism. It is the form of rest on country areas by agricultural character, leaning by hostel base and recreational activities connected from agricultural or this equivalent and their entourage (natural, productive, service). The know-how of service of touristic by occupants of village be connected therefore with development their enterprise and the readiness of undertaking the new projects. The aim of paper is the test of qualification of role and the notability of agritourism in development of rural areas in Poland.