Analiza ofert wybranych gospodarstw agroturystycznych powiatu gnieźnieńskiego oraz ich wpływ na zainteresowanie konsumentów produktami turystycznymi

Monika Wojcieszak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wojcieszak, Monika; ORCID: 0000-0002-9962-2648 (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Analiza ofert wybranych gospodarstw agroturystycznych powiatu gnieźnieńskiego oraz ich wpływ na zainteresowanie konsumentów produktami turystycznymi
The analysis of offers of agritourist farms in Gniezno County and their impact on consumer interest in tourist products
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017, vol., nr 7, s. 109-119

Słowa kluczowe

agroturystyka oferta gospodarstw agroturystycznych województwo wielkopolskie gospodarstwa agroturystyczne

Key words

agritourism offer of agritourist farms Greater Poland Voivodeship agritourist farms

Streszczenie

Celem opracowania było przedstawienie opinii respondentów (gości) na temat oferty gospodarstw agroturystycznych zlokalizowanych w powiecie gnieźnieńskim i należących do Wielkopolskiego Towarzystwa Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej. W opracowaniu określono także powody wyboru wsi na miejsce wypoczynku oraz zaprezentowano preferowane przez gości sposoby spędzania czasu. Badania empiryczne zostały przeprowadzone wśród gości (turystów), którzy wypoczywali w tych gospodarstwach. Metodą badań był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Badane gospodarstwa oferowały turystom atrakcyjne produkty agroturystyczne. Przeprowadzone badania wykazały, iż respondenci wypoczywający w gospodarstwach agroturystycznych wskazali, że powodem tego wyboru jest możliwość aktywnego wypoczynku, bliskość natury, świeże powietrze oraz spożywanie posiłków przygotowanych przez właścicieli. Ważnym aspektem dla turystów była także dobra infrastruktura okołoturystyczna, która sprzyja uprawianiu różnych aktywności. Badani podkreślili także, iż niski koszt wypoczynku powoduje, że preferują wyjazdy weekendowe kilka razy w ciągu roku.

Abstract

The aim of the article was to presentation of respondents (guests) opinions on the offer of agritourism farms located in the Gniezno poviat belonging to the Wielkopolska Agritourism and Rural Tourism Association and are located in Gniezno County. An empirical study was conducted on visitors (agritourists) staying on these farms. The research was conducted by means of a diagnostic survey using a questionnaire. The farms offered their guests a wide range of agritourist products and services. The research showed that the respondents staying on agritourist farms had chosen to spend their holiday there due to active leisure, contact with nature, fresh air and the consumption of home-made meals prepared by farm owners. The respondents found good tourist infrastructure, which enabled different activities, to be an important aspect of their leisure. Due to the low cost of the agritourist offer the respondents preferred to make weekend trips a few times a year.

Cytowania

  1. Agroturystyka wielkopolska – Wielkopolskie Towarzystwo Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej, Poznań 2014.
  2. Balińska A., Sikorska-Wolak I.: Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
  3. Krzyżanowska K.: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – stan i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
  4. Sikora J.: Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 163.
  5. Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku. Diagnoza turystyki w województwie wielkopolskim, Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2014–2015.
  6. Wiatrak A.J.: Kształtowanie produktów w turystyce wiejskiej, [w:] Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia terenów wiejskich, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Oddział w Krakowie, Kraków 2011.
  7. Wojcieszak M.: Produkty turystyczne na obszarach metropolitalnych. Wyzwania w rozwoju turystyki, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016.
  8. Zawadka J.: Agroturystyka jako forma wypoczynku w opinii osób w średnim wieku w Polsce, Wydawnictwo SERiA, t. 17, 3, Warszawa 2015 .
  9. http://www.wodr.poznan.pl/ (dostęp: 13.11.2017).
  10. http://www.wodr.poznan.pl/ (dostęp: 12.11.2017).