Promocja w rozwoju sylwanoturystyki

Mikołaj Jalinik
Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce
Jalinik, Mikołaj (Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce)
Promocja w rozwoju sylwanoturystyki
Promotion in the development of sylvanoturystyka
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017, vol., nr 7, s. 13-23

Słowa kluczowe

promocja środki promocji rozwój sylwanoturystyki obszary leśne

Key words

promotion promotion measures development sylvanoturistics forest areas

Streszczenie

Sylwanoturystyka wiąże się z rozwojem ruchu turystycznego na obszarach leśnych1.Intensyfikacja tej formy wypoczynku stwarza szanse aktywizacji wielu jednostkomgospodarczym i obszarom o szczególnie wysokim stopniu zalesienia. Obszary leśne cechująniepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju walory turystyczne, które powinny być skuteczniepromowane. Opracowanie przedstawia zalety sylwanoturystyki jako formy wypoczynku, motywyjej uprawiania oraz środki promocji wpływające na jej dynamiczny rozwój.

Abstract

Sylvanoturism is associated with the development of tourism in the forest areas, which decisivelyaffect the physical and mental performance of each person. The development of this form ofleisure creates opportunities for activation of many economic entities as well as areas with particularlyhigh afforestation. Forest areas have unique and unique tourist values that should be promoted effectively.The study presents the advantage of sylvanoturism, as a form of rest, its motifs and promotionmeasures, which should be used effectively to develop dynamically.

Cytowania

  1. Altkorn J.: Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1997.
  2. Altkorn J. (red.): Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2001.
  3. Barańska B.: Reklama i jej ograniczenia. Standardy europejskie a prawo polskie, Wyd. Poltext, Warszawa 2011.
  4. Benedikt A.: Reklama jako proces komunikacji, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2005.
  5. Gaworecki W.W.: Turystyka, PWE, Warszawa 2010.
  6. Goban-Klas T.: Public relations czyli promocja reputacji – pojęcia, definicje, uwarunkowania, Business Press, Warszawa 1997.
  7. Grzegorczyk A.: Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
  8. Jalinik M.: Marketing turystyczny ze szczególnym uwzględnieniem promocji obszarów chronionych, [w:] W. Chiżniak (red.), Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczo cennych w regionach transgranicznych północno-wschodniej Polski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009.
  9. Jalinik M.: Możliwości rozwoju sylwanoturystyki na obszarze Puszczy Białowieskiej, [w:] Ekonomiczne Problemy Turystyki 2016, 1(33), s. 316.
  10. Knecht Z.: Zarządzanie i planowanie marketingowe, C.H. Beck, Warszawa 2005.
  11. Kotler Ph.: Marketing. Podręcznik europejski, Warszawa 1994.
  12. Kotler Ph.: Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation and Control, Prentice Hall, London 1991.
  13. Michałowski K., Łagowska B.: Wybrane elementy turystyki wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem turystyki i rekreacji na obszarach zalesionych, [w:] M. Jalinik (red.), Rozwój turystyki na obszarach wiejskich, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2007.
  14. Molęda-Zdziech M.: Komunikowanie w perspektywie ekonomicznej i społecznej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001.
  15. Mruk H.: Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
  16. Muszyńska B.: Walory zdrowotne zbiorowisk leśnych, [w:] K. Pieńkoś (red.), Problemy turystyki i rekreacji w lasach Polski, Wydawnictwo PTL, Komisja Inżynierii Leśnej i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2000.
  17. Ossowska M.: Motywy postępowania, Książka i Wiedza, Warszawa 1958.
  18. Ostrowski T.: System promocji oferty turystycznej i kulturalnej Krainy Jeziora Mucharskiego, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, Kraków 2013.
  19. Przecławski K.: Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 1996.
  20. Ronnenberger F., Rühl M.: Theorie der public relations. Ein Etwurf, Westdeutscher Verlag, Opladen 1992.
  21. Strzembicki L.: Marketing w agroturystyce, [w:] L. Strzembicki, B. Brejwo (red.), Wczasy pod gruszą, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1995.
  22. Waniowski P., Sobotkiewicz D., Daszkiewicz M.: Marketing. Teoria i przykłady, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2011.
  23. Wójcik K.: Public Relations od A do Z, t. 1, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1997.
  24. Wiktor J.W.: Promocja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  25. Żurawik B., Żurawik W.: Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996.