Tourism in the bio-economy of Poland (regional perspective)

Lucyna Przezbórska-Skobiej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Przezbórska-Skobiej, Lucyna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tourism in the bio-economy of Poland (regional perspective)
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017, vol., nr 7, s. 71-80

Słowa kluczowe

tourism rural areas development smart specialization bio-economy regions

Streszczenie

The main purpose of the paper was to determine a place of tourism in the bio--economy of the Polish regions as well as spatial analysis of smart specializations of the regionsregarding tourism and recreation activities. The paper is based on the review of strategicdocuments, expertise and scientific papers. The analysis shows that bio-economy in has beendirectly indicated as smart specialization only two provinces of Poland and tourism developmentis usually associated with the development of medicine and health services.

Cytowania

 1. Adamowicz M.: European concept of bioeconomy and its bearing on practical use, Economic and Regional Studies 2014, 7(4), 5–21, retrieved from: http://www.ers.edu.pl/OJS/index.php/erspl/ article/view/61/66 (accessed: 06.2016).
 2. Adamowicz M.: Biogospodarka jako inteligentna specjalizacja w strategiach rozwoju polskich województw, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists 2016, 18(1), 9–16, retrieved from: http://seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/18-1/18-1-Adamowicz pdf (accessed: 06.2016).
 3. Bęczkowska M.: Inteligentne specjalizacje w turystyce polskich regionów, Studia Periegetica: Zeszyty Naukowe: Turystyka i rekreacja w przestrzeni miast i regionów 2014, 2(12), 37–50.
 4. Bryden J.: Making the Bioeconomy Work for Rural Development: Some Nordic Experience, OECD Rural Policy Conference, Memphis 2015.
 5. Chyłek E.K., Rzepecka M.: Biogospodarka – konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów, Polish Journal of Agronomy 2011, 7, 3–13, retrieved from: http://www.iung.pulawy.pl/PJA/wydane/7/PJA7_1.pdf (accessed: 06.2016).
 6. European Commission 2018, S3 – Smart Specialisation Platform of the European Commission, retrieved from: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home (accessed: 01.2018).
 7. European Commission 2017, Smart Specialisation. Strengthening Innovation in Europe’s Regions, retrieved from: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/smart_spec/strength_innov_regions_en.pdf (accessed: 11.2017).
 8. European Commission 2011, Bio-based economy in Europe: state of play and future potential – Part 2, Summary of the position papers received in response of the European Commission’s Public online consultation, retrieved from: https://ec.europa.eu/research/consultations/bioeconomy/bio-based-economy-for-europe-part2.pdf (accessed: 06.2016).
 9. Invest in Warmia and Mazury 2016, Smart specializations of Warmia and Mazury, retrieved from: http://www.investinwarmiaandmazury.pl/EN/Sektory_Wysokiej_Szansy (accessed: 06.2016).
 10. Komor A.: Specjalizacje regionalne w zakresie biogospodarki w Polsce w układzie województw, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists 2014, 16(6), 248–253, retrived from: http://seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/16-6/16-6-Komor.pdf (accessed: 06.2016).
 11. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Programów Ponadregionalnych 2015, Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji województw Polski Wschodniej, retrieved from: https://popw.parp.gov.pl/attachments/article/37023/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%208%20Wsp%C3%B3lne%20obszary%20inteligentnych%20specjalizacji%20wojew%C3%B3dztw%20Polski%20Wschodniej.pdf (accessed: 06.2016).
 12. Regional Government of the Mazowieckie Voivodship 2014, Development Strategy of the Mazowieckie Voivodship 2030. Mazovia as an Innovative Region, retrieved from: http://www.mbpr.pl/user_uploads/image/PRAWE_MENU/STRATEGIA%20ROZWOJU%20WOJEWODZTWA%20MAZOWIECKIEGO%20DO%20ROKU%202030/SRWM%20SKR%20ANG.pdf (accessed: 11.2017).
 13. Regional Parliament of the Lower Silesia Voivodship, The 2020 Development Strategy for the Lower Silesia Voivodship, Appendix to the Resolution No 48(649) of the Regional Parliament of the Lower Silesia Voivodship of November 30th, 2005, retrieved from: http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/STRATEGIE%20-%20ZESTAWIENIE/1.DOLNY%20SLASK/1.Wojewodztwo/1.SRWD%202020/05._SRWD_do_2020_r._-_wersja_angielska pdf (accessed: 11.2017).
 14. Schmid O., Padel S., Levidow L.: The Bio-economy Concept and Knowledge Base in Public Goods and Farmer Perspective, Bio-based and Applied Economics 2012, 1(1), 47–63, doi: http://dx.doi.org/10.13128/BAE-10770
 15. Sejmik Województwa Podkarpackiego 2015, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) (aktualizacja 2016 r.), Uchwała Nr 29/531/16, retrieved from: http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/15/RSI_WP_2014-2020_przyj%C4%99ty.pdf (accessed: 04.11.2017).
 16. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego 2014, Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+, retrieved from: http://www.spinno.pl/rsi/aktualnosci/31-swietokrzyska-strategia-badan-i-innowacyjnosci-ris3-przyjeta-uchwala-sejmiku (accessed: 04.11.2017).
 17. Teräs J.: Bioeconomy – driver for rural development, Rohevik – a green growth forum of the Estonian office of the Nordic Council of Ministers, 2014, retrieved from: http://rohevik2014.publicon.ee/userfiles/Rohevik2014/Ettekanded/Jukka%20Teras%20Tartu%20Presentation%20Teras%20Final.pdf (accessed: 04.11.2017).
 18. The Board of the Wielkopolskie Voivodship 2012, Wielkopolska 2020. Updated Development Strategy of the Wielkopolskie Voivodship by 2020, retrieved from: https://umww.pl/attachments/article/11584/2.SRWW_wersja_ang.pdf (accessed: 06.06.2016).
 19. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 2011, Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011–2020, retrieved from: http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/20111003/rsi.pdf (accessed: 04.11.2017).
 20. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 2015, Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, Załącznik do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011–2020, retrieved from: http://www.dip.dolnyslask.pl/images/1.5A_horyzontalny/22_06_2015_RAMY_STRATEGICZNE__ver_ostateczna_.pdf (accessed: 04.11.2017).
 21. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 2016, Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego. Załącznik do stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8.06.2016 r., retrieved from: http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl/wp-content/uploads/2016/06/charakterystyka-obszarow-inteligentnych-specjalizacji-dla-projektow-w-ramachrpo-wk-p.pdf (accessed: 06.06.2016).
 22. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 2014, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku, retrieved from: http://www.orylion.pl/files/13_8__regionalna_strategia_innowacji.pdf (accessed: 04.11.2017).
 23. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne 2015, Inteligentne specjalizacje województwa lubuskiego, retrieved from: http://obserwuj.lubuskie.pl/uploads/documentsearch/id156/um%20lubuskie%20inteligentne%20specjalizacje.pdf (accessed: 04.11.2017).
 24. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 2013, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, Załącznik nr 1 do Uchwały nr 150/2157/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 marca 2013 r., retrieved from: http://www.strategia.wrotapodlasia.pl/pl/ps2/var/resources/154/248/4/srwp_2020_1.pdf (accessed: 04.11.2017).
 25. Wydział Zarządzania Strategicznego, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 2016, Regionalna Strategia Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+ RIS3 WZ, retrieved from: http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/ris3_wzp_20160928.pdf (accessed: 04.11.2017).
 26. Zarząd Województwa Lubuskiego 2016, Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego, Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego z listopada 2016 r., retrieved from: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/231100/PL_Lubuskie_RIS3_2016_Final.pdf/1d0ef797-2fb4-4a18-88b1-a045bc4e1ad7 (accessed: 11.2017).
 27. Zarząd Województwa Małopolskiego 2015a, Inteligentne Specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014–2020. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1262/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 września 2015 r., retrieved from: https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/5%20-%20Uszczegolowienie%20obszarow%20IS.pdf (accessed: 04.11.2017).
 28. Zarząd Województwa Małopolskiego 2015b, Program Strategiczny Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2020. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1563/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 listopada 2015 r., retrieved from: http://businessinmalopolska.pl/public/upload/fck/Regionalna%20Strategia%20Innowacji%20Wojew%C3%B3dztwa%20Ma%C5%82opolskiego%202020.pdf (accessed: 04.11.2017).
 29. Zarząd Województwa Opolskiego 2014, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020. Załącznik nr 1do Uchwały Nr 5250 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 lipca 2014 r., retrieved from: http://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/Regionalna_Strategia_Innowacji_Wojew%C3%B3dztwa_Opolskiego_do_roku_2020.pdf (accessed: 04.11.2017).
 30. Zarząd Województwa Podlaskiego 2015, Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015–2020+ (RIS3), retrieved from: http://regionalneprogramyoperacyjne.pl/inteligentne-specjalizacje-wojewodztwa-podlaskiego/ (accessed: 04.11.2017).