Determinanty rozwoju agroturystyki w powiecie gorlickim

Małgorzata Bogusz1, Sylwia Galiszewska2
1, 2 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bogusz, Małgorzata; ORCID: 0000-0002-0852-1148 (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Galiszewska, Sylwia (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Determinanty rozwoju agroturystyki w powiecie gorlickim
Determinants of the development of agritourism in Gorlice county
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017, vol., nr 8, s. 25-34

Słowa kluczowe

agroturystyka powiat gorlicki determinanty rozwoju agroturystyki

Key words

agritourism Gorlice county determinants of agritourism development

Streszczenie

Celem opracowania było rozpoznanie i ocena determinantów wpływających narozwój agroturystyki w powiecie gorlickim. Materiał badawczy obejmował wyniki wywiadówprzeprowadzonych z kwaterodawcami oraz zebranych opinii od agroturystów. Oceniono najważniejszedeterminanty mające wpływ na rozwój agroturystyki na badanym obszarze. Dokonanaanaliza potwierdziła, że najważniejszym czynnikiem rozwoju agroturystyki w powieciegorlickim są uwarunkowania przyrodnicze regionu. Dowiodła również, że szansą na lepszefunkcjonowanie gospodarstw agroturystycznych byłaby wzajemna współpraca kwaterodawcóww ramach różnych organizacji.

Abstract

The aim was to identify and evaluate the determinants influencing the development of agritourismin the Gorlice county. The research material consisted of interviews with owners of agritourismfarms and opinions collected from agritourists. The most important determinants affecting thedevelopment of agritourism in the studied area were assessed. The analysis confirmed that the mostimportant factor in the development of agritourism in the Gorlice county are the natural conditionsof the region. It also proved that the chance for better functioning of agritourism farms would be themutual co-operation of quarters within various organizations.

Cytowania

 1. Balińska A., Zawadka J.: Znaczenie agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2013, 102, s. 127–143.
 2. Cichowska J.: Znaczenie walorów przyrodniczych w rozwoju agroturystyki, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2011, 10, s. 173–186.
 3. Ciepiela G.A.: Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, [w:] Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Studia i Prace, Szkoła Główna Handlowa 2016, 1, s. 37–67.
 4. Durydiwka M.: Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 5. Jastrzębski C. (red.): Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2014.
 6. Kachniewska M.: Funkcja turystyczna jako determinanta jakości życia na wsi, [w:] Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Seria Oeconomica 2011, 288(64), s. 53–72.
 7. Kłodziński M.: Turystyka wiejska w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Woda. Środowisko. Obszary Wiejskie 2005, t. 5, z. 1(13), s. 9–22.
 8. Matlegiewicz M.: Agroturystyka – pozarolniczy biznes polskiej wsi, Ekonomia i Środowisko 2015, 4(55), s. 221–234.
 9. Nowogródzka T., Pieniak-Lendzion K.: Propozycje ofert gospodarstw agroturystycznych a oczekiwania konsumentów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 2014, 100, s. 97–108.
 10. Pałka-Łebek E.: Współpraca gospodarstw agroturystycznych z lokalnymi stowarzyszeniami wspierającymi rozwój turystyki na przykładzie województwa świętokrzyskiego, Studia Obszarów Wiejskich 2016, t. 42, s. 55–64.
 11. Parzych K.: Analiza uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju agroturystyki na obszarze Kociewia, Słupskie Prace Geograficzne 2013, 10, s. 127–140.
 12. Sawicki B.: Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich, Usługowy Zakład Poligraficzny „InterGraf”, Międzyrzec Podlaski 2007.
 13. Żelazna K., Woźniczko M.: Uwarunkowania wyboru oferty turystyki wiejskiej w kontekście konkurencji na rynku usług turystycznych, Turystyka i Rekreacja 2005, t. 1, s. 87–93.
 14. www.powiatgorlicki.pl/images/powiatfolder.pdf (dostęp: 05.12.2017).