Turystyka jako metoda demistyfikacji bezpośredniej

Sofiia Sokolova
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
Sokolova, Sofiia; ORCID: 0000-0002-0563-4657 (Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi)
Turystyka jako metoda demistyfikacji bezpośredniej
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020, vol., nr 13, s. 139-149

Słowa kluczowe

turystyka demitologizacja metoda uzasadniania metoda naukowa

Streszczenie

W artykule zaprezentowano analizę koncepcji turystyki z punktu widzenia jejfunkcji demistyfikacyjnej. Chociaż turystyka istnieje od dawna – rzeczywistość społeczeństwa,które cierpi z powodu agresywnych wojen informacyjnych, wymaga nowego skupienia sięna turystyce jako możliwości zastosowania umiejętności krytycznego myślenia. Efektywnymimetodami uzasadniania bezpośredniego podczas podróży turystycznych są spostrzeganie, obserwacjai doświadczenie. Podczas wykonywania tych technik należy zachęcać turystów dostosowania formalnych metod logicznych, takich jak analiza, sprawdzanie, porównanie, wyjaśnianie,wnioskowanie oraz uogólnienie, które prowadzą do obalenia mitów i stereotypówzwiązanych z miejscem turystycznym.

Cytowania

 1. Brewer M.B., Miller N.: Beyond the contact hypothesis: Theoretical perspectives on desegregation, [w:] Groups in contact: The psychology of desegregation, M.B. Brewer, N. Miller (red.), Academic Churches R., Terry R.: : NLP dla nauczycieli: Szkoła dla efektywnego nauczania, Onepress, Gliwice 2010.
 2. Cielecki M.: Nieskuteczność redukcji uprzedzeń poprzez porsonalizację grupy obcej: przypadek Rosjanina, (w:) Konflikty międzygrupowe: Przejawy, źródła i metody rozwiązywania, K. Skarżyńska, U. Jakubowska, J. Wasilewski (red.), Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2007.
 3. Jaskiernia J.: Rola mitów i stereotypów w procesie integracji europejskiej, [w:] Mity i stereotypy w polityce: Przeszłość i teraźniejszość, A. Kasińska-Metryka, Michał Gołoś (red.), Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 4. Lubiewski P.: Podstawowe problemy metodologiczne, (w:) Praca dyplomowa z bezpieczeństwa: wprowadzenie do badań, A. Wawrzusiszyn (red.), Difin, Warszawa 2016.
 5. Nieznański E.: Logika: Podstawy – język – uzasadnianie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000.
 6. Palka S.: Metoda badawcza w procesie kształcenia, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom III (M–O), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2004.
 7. Pettigrew T.F.: Generalized intergroup contact effects on prejudice, Personality and Social Psychology Bulletin 1997, nr 23(2), s. 173–185.
 8. Petzel J.: Uzasadnianie twierdzeń, [w:] Logika dla prawników, A. Malinowski (red.), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 9. Rosenau J.N.: The Study of Global Interdependence, Frances Pinter, Londyn 1980.
 10. Sokolova S.: Turystyka edukacyjna jako forma kontaktu z językiem i kulturą, (w:) Problemy rozwoóju regionalnego i lokalnego w Polsce K. Krzyżanowska, M. Roman (red.), Wydawnictwo Urzędu Miejskiego w Pułtusku, Pułtusk 2015.
 11. Sokolova S.: Turystyka naukowa jako specyficzna forma rynku spotkań biznesowych czy nowy rodzaj turystyki?, Turystyka i Rozwój Regionalny 2016, nr 6, 2016, s. 91–98.
 12. Tajfel H.: : Interindividual behaviour and intergroup behavior, [w:] Differentiation between social groups, H. Tajfel (red.), Academic Press, Londyn 1978.
 13. Triandis H.C.: Culture and social behavior, McGraw-Hill College, New York 1994.
 14. Wysocka E.: Stereotyp społeczny, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom V(R–St), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, 2006.
 15. Ziembiński Z.: Logika praktyczna, wyd. XXVI, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 16. Кулік В.В.: Теоретичні основи культурного туризму, Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата, культурології: 26.00.01: теорія та історія культури, Symferopol 2009.
 17. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Лист МОН nr 1/9-61 від 06.02.2008 року, Kijów.
 18. Слободенюк Е.В.: Туризм як чинник гуманізації відносин між народами. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата, філософських наук: 09.00.03: соціальна філосо-фія та філософія історії, Kijów 2003.Press, Orlando 1984.