Identyfikacja kosztów eksploatacji składowisk odpadów komunalnych

Roman Kotapski

Kotapski, Roman
Identyfikacja kosztów eksploatacji składowisk odpadów komunalnych
Identification of utilization costs of municipal waste stockyards
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2013, vol.1, nr 1, s. 109-120

Słowa kluczowe

składowiska komunalne koszty działalności odpady komunalne ewidencja kosztów

Key words

waste stockyards activity costs municipal waste costs evidence

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja i pomiar kosztów dzia- łalności składowisk komunalnych. W artykule przedstawiono zakres działalno- ści składowiska odpadów komunalnych oraz omówiono koszty jego eksploatacji. Uwzględniono w nich podział na segmenty kosztów, które zdaniem autora muszą być bezwzględnie wydzielone na potrzeby planowania i kontroli kosztów eksploatacji składowiska odpadów oraz kalkulacji kosztów usług odbioru odpadów i ustalania ich cen. Przedstawiono układ kosztów dla dwóch składowisk odpadów komunalnych, zwracając uwagę na ich podobieństwa i różnice oraz z czego one wynikają. Przedstawiono rozwiązanie ewidencyjne w zakresie kosztów eksploatacji składowiska odpadów komunalnych, gdyż ewidencjonowanie kosztów jest istotnym elementem ich pomiarów.

Abstract

The aim of the paper is the identification and measurement of utilization costs of municipal waste stockyards. The scope of activities of municipal waste stockyards was presented in this paper. The utilization costs are discussed as well. The classification of costs group is presented, that groups have to be separated for the needs of planning, control of utilization costs, calculating of costs of waste collection and calculation these prices. The way of handling costs was discussed on example of two municipal waste stockyards with the main point on the similarities and differences and their origins. The solution related to evidence of utilization costs of municipal waste stockyards is presented due to importance of evidence in measurement of utilization costs.