Rachunkowość oraz kontrola gruntów rolnych w warunkach rozwoju innowacyjnego

Katarzyna Boratyńska, Olga Ilchak

Boratyńska, Katarzyna; ORCID: 0000-0001-8803-3234
Ilchak, Olga
Rachunkowość oraz kontrola gruntów rolnych w warunkach rozwoju innowacyjnego
Accounting and control of agricultural land under innovative development
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014, vol.2, nr 4, s. 41-50

Słowa kluczowe

grunt rachunkowość kontrola rozwój innowacji informacja

Key words

land accounting control innovative development information

Streszczenie

Artykuł poświęcono problematyce rachunkowości gruntów rolnych oraz kontroli w przedsiębiorstwach rolniczych w warunkach transformacji gospodarczej i rozwoju. Przeanalizowano aktualną literaturę przedmiotu, związaną z podjętą tematyką. Wskazano na specyficzne cechy rachunkowości gruntów bazujące na nowoczesnej technologii. Zbudowano również model kontroli gruntów rolnych na następujących poziomach: wewnętrznym, lokalnym oraz państwowym. Wnioski sformułowano na podstawie studiów literaturowych oraz przeprowadzonej analizy.

Abstract

This article is devoted to the problems of land accounting and control at agricultural enterprises under the conditions of economic transformation and development. The last scientific publications, related to the topic, are analyzed. Specific features of land accounting based on modern technology are identified. The model of land control on different levels is built. The findings are justified by the research.