Motywacja odpowiedzialności menedżera w przedsiębiorstwach turystyki wiejskiej

Zaburanna Lesia, Malik Mykola, Gerasymchuk Nataliia

Lesia, Zaburanna
Mykola, Malik
Nataliia, Gerasymchuk
Motywacja odpowiedzialności menedżera w przedsiębiorstwach turystyki wiejskiej
Motivation of manager’s responsibility in business entities of rural tourism
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016, vol.4, nr 1, s. 73-89

Słowa kluczowe

motywacja odpowiedzialność cechy zawodowe przedsiębiorczość wartość turystyka wiejska

Key words

motivation responsibility professional qualities entrepreneurship values agriculture enterprise rural tourism

Streszczenie

Autorzy w artykule przedstawili konceptualne podejście do definiowania motywacji odpowiedzialności menedżera w przedsiębiorstwach turystyki wiejskiej, których decyzje bazują na analizie postaw przedsiębiorczości w rolnictwie. w opracowaniu poddano identyfikacji główne powodów prowadzanie działalności w zakresie usług turystycznych w sektorze turystyki wiejskiej. W opracowaniu przedstawiono motywacje zachowań przedsiębiorczych w sektorze rolnictwa, na podstawie analizy czynników wewnętrznych i zewnętrznych.

Abstract

The authors in the article presented conceptual approaches to defining the motivation of manager’s responsibility in business entities of rural tourism, characteristics of a professional qualities of entrepreneur in the rural tourism, which is based on thoughtful analysis of attitude towards entrepreneurship in agriculture, the identification of the main reasons entrepreneurs are providing tourist services in the agricultural sector. Understanding of the motivation of entrepreneurial behavior in developed market system of agricultural sector is based on a comprehensive analysis of factors of internal and external environment of conducting business activities.