Typ rolniczy a efektywność gospodarstw rolniczych w Polsce

Agnieszka Gałecka
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Gałecka, Agnieszka; ORCID: 0000-0002-7603-8086 (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Typ rolniczy a efektywność gospodarstw rolniczych w Polsce
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017, vol.5, nr 2, s. 17-27

Słowa kluczowe

gospodarstwo rolnicze efektywność typ rolniczy FADN

Key words

agricultural farms effectiveness type of farming FADN

Streszczenie

W artykule dokonano oceny poziomu efektywności gospodarstw rolniczych w Polsce w zależności od typu rolniczego. Analizą objęto gospodarstwa uczestniczące w polskim systemie FADN. Okres badań obejmował lata 2011– –2014. Stwierdzono, że największą efektywnością wykorzystania zasobów ziemi, pracy i kapitału charakteryzowały się gospodarstwa o typie rolniczym „zwierzęta ziarnożerne” i „krowy mleczne”, a najmniejszą gospodarstwa wyspecjalizowane w chowie zwierząt trawożernych. W badanym okresie jednolitą tendencję rosnącą wszystkich analizowanych wskaźników efektywności odnotowano w gospodarstwach nastawionych na chów zwierząt ziarnożernych.

Abstract

The article assesses the level of effectiveness of farms in Poland depending on the type of farming. The analysis included agricultural farms participating in the Polish FADN. The study period covered the years 2010–2013. It was found that the highest efficiency use of resources of land, labor and capital were characterized by farm-type agriculture “granivores” and “milk cows”, while the lowest farm specialized in the breeding of other grazing livestock. In the analyzed period a uniform upward trend all analyzed performance indicators reported in farms focused on livestock granivores.