Przegląd badań dotyczących praktycznego wykorzystania metod szacowania kosztu kapitału w gospodarkach rozwiniętych i rozwijających się

Tomasz Pawlonka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Pawlonka, Tomasz; ORCID: 0000-0002-3463-7013 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Przegląd badań dotyczących praktycznego wykorzystania metod szacowania kosztu kapitału w gospodarkach rozwiniętych i rozwijających się
The review of researches related with the practical use of methods of estimating the cost of capital in developed and emerging economies
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017, vol.5, nr 2, s. 39-51

Słowa kluczowe

koszt kapitału CAPM stopa wolna od ryzyka rynkowa stopa zwrotu

Key words

cost of capital CAPM risk-free rate market yield

Streszczenie

Główny cel działania przedsiębiorstw, zwiększanie wartości dla właścicieli, wymaga świadomości w zakresie wysokości kosztu kapitału. Funkcjonujące w teorii finansów i w praktyce gospodarczej metody szacowania kosztu kapitału nadal pozostają dyskusyjne. Nie są one transparentne dla wszystkich przedsiębiorstw i dla wszystkich gospodarek. Celem artykułu jest przedstawienie opinii praktyków oraz zestawienie jej z poglądami teoretycznymi w zakresie rzeczywistej kalkulacji kosztu kapitału. Szczególny nacisk położono na model CAPM oraz na poszczególne parametry tego modelu.

Abstract

The main goal of the companies, increasing the value for the shareholder, requires awareness of the cost of capital. The ways of estimating the cost of capital in finance theory and business practice are still debatable. They are not transparent for all companies and for all economies. The aim of this article is to present the opinion of practitioners and a summary of its with theoretical views regarding to reliable calculation of the cost of capital. Particular emphasis is placed on the CAPM and the various parameters of this model.