Rynek ubezpieczeń kredytu w Polsce – ocena tendencji ogólnych

Maria Gorczyńska
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Gorczyńska, Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Rynek ubezpieczeń kredytu w Polsce – ocena tendencji ogólnych
Credit insurance market in Poland – analysis of the general tendencies
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017, vol.5, nr 2, s. 5-16

Słowa kluczowe

ubezpieczenie kredytu rynek ubezpieczeń przedsiębiorstwa

Key words

credit insurance market for credit insurance companies

Streszczenie

Ubezpieczenia kredytu stanowią jedną z metod ochrony przed skutkami ryzyka niewypłacalności dłużników. Celem artykułu jest ocena tendencji ogólnych zachodzących na rynku ubezpieczeń kredytu w Polsce w latach 2004–2015. Dostępne dane dotyczące rynku ubezpieczeń w Polsce poddano analizie, wyodrębniając elementy odnoszące się do podaży ubezpieczeń kredytu, popytu na te ubezpieczenia, a także równowagi rynkowej. Badania wykazały, że dostępność ubezpieczeń kredytu kształtowała się na podobnym poziomie w rozpatrywanym okresie, a główną grupą ich nabywców pozostały przedsiębiorstwa. Począwszy od 2009 roku wyraźnie zmienił się poziom szkodowości ubezpieczeń kredytu.

Abstract

Credit insurance is one of available methods of protection against the results of market partners insolvency. The purpose of this paper is to analyse the general tendencies observable on Polish credit insurance market in the period of 2004–2015. The study relies on the available market data which were discussed in three dimensions: supply of credit insurance, demand for credit insurance (in particular in corporate customers’ sector) and market equilibrium. The study has shown that the supply of credit insurance was relatively stable over the analysed period, and the leading group of purchasers were corporate customers. Since 2009, the market equilibrium has changed, due to the increasing burden of claims paid, relative to gross premiums written.