Wielkość dotacji na działalność statutową a efektywność naukowa wydziałówSzkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Piotr Pietrzak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Pietrzak, Piotr; ORCID: 0000-0002-1319-4815 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Wielkość dotacji na działalność statutową a efektywność naukowa wydziałówSzkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
The amount of statutory grant and scientific efficiency of Warsaw Universityof Life Sciences’ faculties
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017, vol.5, nr 2, s. 65-75

Słowa kluczowe

finanse publiczne dotacja statutowa efektywność naukowa wskaźniki złożone

Key words

public finance statutory grant scientific efficiency composite indicators

Streszczenie

Zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej szkoły wyższe finansowane są przede wszystkim z funduszy publicznych. Wielkość środków przeznaczonych na ten cel wynika z wartości i ze znaczenia, jakie społeczeństwa wiążą z upowszechnianiem kształcenia na poziomie wyższym. Coraz większe znaczenie w określaniu poziomu dotacji odgrywają jednak wskaźniki efektywności. Tym samym punktem wyjścia przy projektowaniu procedur alokacji środków publicznych jest postulat, aby do jednostek bardziej efektywnych trafiało więcej środków niż do jednostek mniej efektywnych. Hipoteza badawcza opracowania zakłada, że istnieje silna, pozytywna korelacja między wielkością dotacji na działalność statutową a efektywnością naukową wydziałów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Abstract

Both in Poland and in other European Union countries, universities are primarily financed from public funds. This is due to the role that societies assign the spread of higher education. However, increasingly important in determining the level of public funds play performance indicators. Thus, the starting point in designing procedures for allocation is the postulate that more efficient units (faculties) should get much more funds than to less efficient. The hypothesis of the research assumes that there is a high positive correlation between the amount of the statutory grant and scientific efficiency of Warsaw University of Life Sciences’ faculties.