Struktura kapitału przedsiębiorstw budowlanych notowanych i nienotowanych na rynku kapitałowym

Magdalena Mądra-Sawicka1, Aneta Kalisiak2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Mądra-Sawicka, Magdalena; ORCID: 0000-0001-7842-889X (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Kalisiak, Aneta; ORCID: 0000-0003-3746-5939 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Struktura kapitału przedsiębiorstw budowlanych notowanych i nienotowanych na rynku kapitałowym
The capital structure of the construction companies listed and non-listed on stock exchanged
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017, vol.5, nr 2, s. 77-92

Słowa kluczowe

struktura kapitału spółki giełdowe przedsiębiorstwa nienotowane sektor budowlany

Key words

capital structure stock companies non-listed companies construction sector

Streszczenie

Celem przeprowadzonych badań była ocena różnic w kształtowaniu struktury kapitału w polskich przedsiębiorstwach sektora budowlanego notowanych i nienotowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badania przeprowadzono dla przedsiębiorstw działających w latach 2012–2015. Do spółek notowanych zakwalifikowano 39 przedsiębiorstw, do grupy nienotowanych – 151 przedsiębiorstw o największych przychodach ogółem w badanym okresie (dla podmiotów, dla których NAICS 23 był wyróżniony jako główna działalność). Na podstawie przeprowadzonych badań potwierdzono istotne zróżnicowanie struktury kapitału w badanych grupach przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa niegiełdowe charakteryzowały się słabszym i bardziej zróżnicowanym zaangażowaniem zadłużenia długoterminowego. Ponadto w podmiotach tych w relacji do spółek giełdowych nie wystąpiła tendencja wzrostu kapitału własnego wraz z wyższym poziomem zadłużenia.

Abstract

The objective of the study was an evaluation of the differences in the capital structure among Polish construction companies listed and non-listed on the Warsaw Stock Exchange. The study was conducted in 2012–2015. The research compares two groups: 39 companies listed on the stock and 151 companies nonlisted but with the value of the highest total revenues during the research period (for entities with NAICS 23 which was awarded as the main activity). The study confirmed that there is a significant differentiation of capital structure among studied enterprise groups. The group of nonlisted companies was characterized by lower and more diversified exposure to long-term debt. Moreover, in those entities, there was no tendency towards higher equity involvement with higher debt level.