Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2010 (82)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Paliszkiewicz J. Zaufanie a wyniki działalności przedsiębiorstw – przegląd literatury 5-16pdf
2. Kisielińska J., Waszkowski A. Polskie modele do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw i ich weryfikacja 17-31pdf
3. Boratyńska K. Poziom obciążeń podatkowych a zagrożenie bankructwem przedsiębiorstw piwowarskich 33-45pdf
4. Poteraj J. Źródła finansowania powszechnych towarzystw emerytalnych 47-59pdf
5. Borowiec L. Informatycznie wspomaganie rachunkowości budżetowej i zarządzania finansami jednostek oświatowych sektora publicznego 61-73pdf
6. Juszczyk S., Tymiński M. Dwukryterialna koncepcja budowy portfela inwestycyjnego metodą programowania dynamicznego 75-89pdf
7. Tomczak S. Wpływ kryzysu gospodarczego na kondycję finansową spółek z sektora transportu publicznego 91-101pdf
8. Bezat A., Wasilewska A., Wasilewski M. Innowacyjność przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego:stan wiedzy i kierunki dalszych badań 103-114pdf
9. Dyduch J. Zyski z handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw na przykładzie sektora elektrowni zawodowych 115-126pdf
10. Poczta W., Średzińska J., Ziemińska A. Zróżnicowanie sytuacji finansowo-dochodowej gospodarstw rolnych krajów Unii Europejskiej w wybranych typach rolniczych 127-137pdf
11. Hodun M. Strategie gospodarowania kapitałem obrotowym netto a sytuacja finansowa przedsiębiorstw przemysłowych 139-150pdf
12. Rosiński R. Obciążenia fiskalne dochodu uzyskiwanego z działalności rolniczej w Polsce 151-159pdf
13. Bereżnicka J. Kredyt kupiecki – koszty i korzyści w aspekcie wzrostu gospodarstwa 161-170pdf
14. Żurakowska-Sawa J. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw przemysłowych według faz cyklu życia 171-181pdf
15. Szafraniec-Siluta E. Ocena finansowania inwestycji rolniczych leasingiem 183-191pdf
16. Franc-Dąbrowska J. Zjawisko wypłat dywidend w przedsiębiorstwach rolniczych i w spółkach giełdowych sektora spożywczego 193-202pdf
17. Dworniak J. Strategie finansowania spółdzielni mleczarskich 203-213pdf
18. Zabolotnyy S. Metodyczne aspekty modelowania struktury majątku obrotowego w koncepcji synchronizacji zarządzania płynnością finansową 215-227pdf
19. Turowska W. Ewidencja, rozliczanie i skutki rozrachunków przedsiębiorstw rolniczych z tytułu podatku VAT 229-238pdf
20. Smolarski L. Dopłaty do indywidualnych gospodarstw rolnych w województwie śląskim 239-255pdf
21. Strzelecka A. Zmiany w strukturze nadwyżek finansowych rolników indywidualnych w Polsce lokowanych w bankach w latach 2000–2010 257-265pdf
22. Gałecka A., Wasilewski M. Płynność finansowa gospodarstw rolniczych położonych w województwie lubelskim 267-279pdf