Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2012 (96)

ISSN: 2081-6979 eISSN: 2543-9863
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Chupis A., Kashenko K. Financial Security of Agricultural Enterprises 5-16pdf
2. Borisova V., Samoshkina I. Insurance as a Risk Management Tool in Crop Production 17-28pdf
3. Maksimova N. Tax Risks in Enterprise Activity 29-39pdf
4. Rudenko O. The Risks of Direct and Portfolio Investments in the Agricultural Sector of Ukraine 41-50pdf
5. Sulieshova I. Financial Risk Management on Enterprises 51-61pdf
6. Kaminska T. Providing for Accounting to Manage Risks in Capital Turnover 63-75pdf
7. Niewiadoma M. Problems of Management Risk at Financial Institutions in Context of the Financial Crisis 77-87pdf
8. Brzozowska K. Ryzyko na rynkach finansowych: zarządzanie ryzykiem kredytowym w sektorze bankowym w Polsce 89-99pdf
9. Samborski A. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie – uwarunkowania w kontekście zasad nadzoru korporacyjnego 101-113pdf
10. Białas M. Możliwości identyfikacji ryzyka gospodarczego w sprawozdaniach finansowych 115-128pdf
11. Kata R. Ryzyko finansowe w działalności jednostek samorządu terytorialnego – metody oceny 129-141pdf
12. Kuzior A. Odzwierciedlenie ryzyka utraty wartości aktywów w sprawozdaniu finansowym 143-153pdf
13. Horbaczewska B. Zależność między ryzykiem a stopą zwrotu z wybranych indeksów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA 155-165pdf
14. Tomaszewski J. Zastosowanie swapów towarowych w zarządzaniu ryzykiem cenowym na rynkach towarowych 167-179pdf
15. Just M. Porównanie metod szacowania wartości zagrożonej na rynku metali szlachetnych 181-193pdf
16. Łęczycki K. Ryzyko działalności gospodarczej w kontekście światowego kryzysu gospodarczego 195-208pdf
17. Sowa B. Sposoby ograniczania indywidualnego ryzyka bankowego – analiza wybranych aspektów 209-219pdf
18. Żelazowska-Przewłoka A. Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstw agrobiznesu w województwie świętokrzyskim w latach 2005–2010 221-230pdf
19. Grzegorzewska E. Model wczesnego ostrzegania jako narzędzie oceny kondycji finansowej spółek hodowli roślin i zwierząt 231-241pdf
20. Hodun M., Żurakowska-Sawa J. Prognozowanie upadłości firm modelami analizy dyskryminacyjnej na przykładzie wybranych spółek giełdowych sektora przemysłu 243-253pdf
21. Balina R., Pochopień J. Skuteczność modeli do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw handlu hurtowego żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi 255-263pdf
22. Czerwińska-Kayzer D., Florek J. Wykorzystanie wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw produkujących pasze 265-276pdf
23. Zabolotnyy S. Priorytety polityki zarządzania majątkiem obrotowym w spółkach giełdowych z sektora agrobiznesu w opiniach zarządzających 277-289pdf
24. Forfa M., Wasilewski M. Przepływy pieniężne a efektywność wykorzystania czynników wytwórczych w gospodarstwach rolniczych 291-302pdf
25. Domańska T., Wasilewski M. Wykorzystanie modeli dyskryminacyjnych do oceny kondycji finansowej Zakładów Tłuszczowych Kruszwica S.A. 303-321pdf