Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2015 (111)

ISSN: 2081-6979 eISSN: 2543-9863
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Bischoff A. Sytuacja społeczno-ekonomiczna podatnika a udział podatku PIT w płacy brutto w krajach OECD 5-17pdf
2. Drabarczyk K., Wrzesińska-Kowal J. Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce 19-31pdf
3. Folwarski M. Wpływ fuzji i przejęć banków w Polsce na wynagrodzenie kadry zarządzającej 33-41pdf
4. Górska-Warsewicz H., Świątkowska M. Marketingowe determinanty wprowadzania na rynek nowych produktów w przedsiębiorstwach sektora zbożowego 43-60pdf
5. Gunerka L., Jabłońska L., Leasing K. Postęp w uprawie róż szklarniowych i jego efekty produkcyjno-ekonomiczne na przykładzie wybranego gospodarstwa 61-70pdf
6. Jeżewska-Zychowicz M., Królak M. Konsumencka percepcja nowych technologii stosowanych w produkcji żywności 71-80pdf
7. Juszczyk M. Powiązanie kondycji finansowej spółek giełdowych określonej syntetycznym miernikiem atrakcyjności inwestowania (TMAI) z kształtowaniem się kursów ich akcji 81-95pdf
8. Gajos E., Małażewska S. Zmiany dochodowości gospodarstw mlecznych w Polsce i wybranych krajach europejskich należących do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka w latach 2006–2012 97-109pdf
9. Maśniak J. Cykl koniunkturalny w rolnictwie z perspektywy austriackiej szkoły ekonomii 111-121pdf
10. Rokicki T. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw owczarskich w Polsce 123-130pdf
11. Siedlecka A. Oferta produktowa jako element marketingu-mix w gospodarstwach agroturystycznych obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego 131-142pdf
12. Sowa I., Zrałek J. Młodzi Polacy wobec wyzwań współczesnego rynku – wybrane zachowania i ich determinanty w latach 2004–2014 143-159pdf
13. Pawlewicz A., Szamrowski P. Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji z klientem na przykładzie firm sektora piwowarskiego 161-176pdf
14. Włodarczyk K. Polscy konsumenci wobec globalizacji konsumpcji 177-191pdf