Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Central and Eastern Europe"
26 wyników
[1-20] [21-40]

21. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2009
Bíró B., Szocs E. Territorial differences of climate change impact on Romanian crop production pdf
22. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Zadura A. Transformacja ustrojowa rolnictwa w krajach Europy środkowo-wschodniej pdf
23. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008
Krawczyk E. Miejsce Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych wśród wybranych giełd Europy Środkowej pdf
24. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007
Poczta W. Poziom i struktura rozdysponowania środków z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczonych dla sektora rolnego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej pdf
25. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Kłoczko-Gajewska A. Aktywność obywatelska na wsi – studium przypadku czterech wsi na Podlasiu pdf
26. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2004
Zawojska A. Strefa euro a nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej - dywergencja czy konwergencja gospodarcza? pdf