Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2016 16(31) (2)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Bezat-Jarzębowska A., Rembisz W. Produktywność czynnika ziemia a jego zasób 9-18pdf
2. Bodył M. Ewolucja światowego rynku tytoniu i wyrobów tytoniowych 19-28pdf
3. Brodzińska K. Problemy funkcjonowania i rozwoju rodzinnych gospodarstw mlecznych w Polsce na tle uwarunkowań światowych 29-38pdf
4. Bugała A. Stan i perspektywy rozwoju polskiego handlu zagranicznego owocami, warzywami i ich przetworami z Turcją 39-46pdf
5. Cymanow P. Znaczenie czynników determinujących decyzje powrotne migrantów zarobkowych pochodzących z obszarów wiejskich 47-54pdf
6. Czyżewski A., Kryszak Ł. Współzależności międzygałęziowe w sektorze rolnym w świetle modelu input-output a poziom finansowego wsparcia rolnictwa w wybranych krajach 55-65pdf
7. Gołaś Z. Ocena kondycji finansowej sektora produkcji artykułów spożywczych w Polsce i Niemczech 66-75pdf
8. Grochowska R., Kiryluk-Dryjska E. Przewidywanie potencjalnych rozwiązań dla wieloletnich ram finansowych UE po 2020 roku przy wykorzystaniu teorii gier 76-85pdf
9. Grużewska A., Gugała M., Paprocka S., Zarzecka K. Produkcja i znaczenie konsumpcyjne ziemniaka i rzepaku w Polsce i w wybranych krajach UE 86-93pdf
10. Grzelak A. Zróżnicowania dochodowe i przyczyny ich zmian w krajach objętych statystyką OECD 94-105pdf
11. Grzybek M., Szopiński W. Preferencje konsumentów z województwa podkarpackiego podczas zakupu spożywczych produktów ekologicznych 106-113pdf
12. Guth M. Ekonomiczne determinanty produkcji mleka w gospodarstwach mlecznych FADN w makroregionach Unii Europejskiej z przewagą ekstensywnej produkcji w 2011 roku 114-123pdf
13. Hryszko K. Pozycja konkurencyjna handlu zagranicznego sektora rybnego w krajach Unii Europejskiej 124-133pdf
14. Janiszewska D., Ossowska L. Zróżnicowanie funkcji rolniczej w krajach Unii Europejskiej na podstawie wybranych cech 134-144pdf
15. Jankowska A. Typologia rolnictwa krajów kandydujących do Unii Europejskiej ze względu na wybrane cechy sektora rolnego 145-153pdf
16. Kiełbasa B. Wybrane czynniki kształtujące jakość kapitału ludzkiego w gospodarstwach rolnych oraz percepcja barier w ich rozwoju 154-164pdf
17. Kierczyńska S. Zmiany w powierzchni upraw i cenach skupu malin i truskawek a płatności z tytułu owoców miękkich w wybranych krajach Unii Europejskiej 165-175pdf
18. Kowalska A. Międzynarodowa konkurencyjność polskiego sektora owocowego po przystąpieniu do Unii Europejskiej 176-185pdf
19. Kozar Ł. Ranking krajów UE pod względem poziomu rozwoju społeczno gospodarczego 186-198pdf
20. Lipińska I. Instrumenty ograniczania ryzyka produkcyjnego na rynku rolnym w aspekcie globalizacji - wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne 199-208pdf
21. Łopaciuk W. Światowy rynek bioetanolu a zmiany na rynkach zbóż 209-222pdf
22. Mrozińska M., Murawska A. Korzystanie z energii elektrycznej w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w aspekcie wspierania zrównoważonej konsumpcji 223-231pdf
23. Olszańska A. Handel zagraniczny Polski produktami mięsnymi w latach 1996 2014 – ocena tendencji na podstawie wybranych wskaźników 232-241pdf
24. Pawlak K. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle spożywczym krajów Unii Europejskiej 242-257pdf
25. Mucha M., Pietrzak M., Roman M. Zmiany we wspólnej organizacji rynku cukru a jego zasięg geograficzny 258-268pdf
26. Rokicki T., Wiluk M. Handel zagraniczny ziołami i przyprawami w krajach Unii Europejskiej 269-278pdf
27. Rosiak E. Spożycie tłuszczów w Polsce i Unii Europejskiej 279-288pdf
28. Rosińska-Bukowska M. Chiński rynek rolno-spożywczy – możliwości rozwoju eksportu polskiej żywności 289-302pdf
29. Ryś-Jurel R. Dochody rodzinnych gospodarstw rolnych w warunkach integracji europejskiej i globalizacji 303-313pdf
30. Smędzik-Ambroży K. Uwarunkowania zasobowe a dochody rolnicze w krajach UE 314-323pdf
31. Szafrańska M. Poziom wiedzy finansowej kobiet z obszarów wiejskich województwa małopolskiego na tle Polski i wybranych krajów świata 324-333pdf
32. Tłuczak A. Przestrzenne zmiany w strukturze produkcji rolnej w Unii Europejskiej 334-343pdf
33. Utnik-Banaś K., Żmija J. Wpływ wybranych czynników na cenę żywca brojlerów w latach 1995-2015 344-352pdf
34. Soroka A., Wojciechowska-Solis J. Kryteria zakupu żywności ekologicznej przez polskich konsumentów w odniesieniu do konsumpcji światowej 353-362pdf
35. Wysocka-Fijorek E. Rola leśnictwa w tworzeniu produktu krajowego brutto 363-371pdf
36. Kisiel R., Zielińska-Szczepkowska J. Zrzeszanie się producentów rolnych jako przykład współdziałania w sektorze rolnictwa – doświadczenia wybranych krajów członkowskich Unii Europejskiej 372-386pdf