Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2013 100 (1)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Pawlak K. Typologia krajów Unii Europejskiej według potencjału konkurencyjnego sektora rolnego 9-22pdf
2. Gałązka M. Społeczno-demograficzne uwarunkowania kształtowania się wydatków żywnościowych w gospodarstwach domowych w Polsce 23-34pdf
3. Kozera M. Rozwój polskiego rolnictwa w realiach gospodarki opartej na wiedzy 35-43pdf
4. Stawicka E., Wołoszyn J. Praktyczne podejście przedsiębiorstw sektora MŚP do koncepcji społecznej odpowiedzialności w biznesie 44-51pdf
5. Gędek S., Kusz D., Ruda M. Endogeniczne uwarunkowania działalności inwestycyjnej gospodarstw rolniczych w Unii Europejskiej 52-61pdf
6. Babuchowska K., Kisiel R. Nakłady inwestycyjne w gospodarstwach rolnych – ujęcie regionalne 62-69pdf
7. Grzegorzewska E. Tendencje zmian płynności finansowej przedsiębiorstw rolnych w Polsce w kontekście kryzysu gospodarczego 70-77pdf
8. Grzelak A. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w warunkach zmiany koniunktury gospodarczej (2007-2009) 78-88pdf
9. Pawlak J. Struktura własnościowa środków mechanizacji rolnictwa w Polsce w latach 1990-2010 89-101pdf
10. Wysokiński M. Nakłady robocizny i substytucyjność pracy żywej pracą uprzedmiotowioną w gospodarstwach mlecznych o różnej skali produkcji 102-111pdf
11. Rusielik R. Determinanty efektywności technicznej produkcji mleka – analiza porównawcza w wybranych gospodarstwach europejskich w latach 2007 i 2011 112-118pdf
12. Kołoszycz E. Dochodowość typowych gospodarstw mlecznych na świecie w latach 2006-2011 119-129pdf
13. Wilczyński A. Koszty i dochodowość produkcji mleka w wybranych krajach europejskich 130-139pdf
14. Sobierajewska J., Ziętara W. Gospodarstwa sadownicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej 140-151pdf
15. Borowska A. Zmiany na rynku jabłek w Polsce z uwzględnieniem jabłek regionalnych 152-167pdf
16. Bieniasz A., Gołaś Z., Łuczak A. Zróżnicowanie kondycji finansowej gospodarstw rolnych wyspecjalizowanych w chowie owiec i kóz w krajach Unii Europejskiej 168-181pdf
17. Nachtman G. Dochodowość gospodarstw ekologicznych a wielkość użytków rolnych 182-196pdf
18. Jabłońska L., Olewnicki D. Długookresowe zmiany w polskim imporcie i eksporcie kwiatów ciętych 197-210pdf
19. Krzyżaniak M., Stolarski M., Szczukowski S., Tworkowski J. Ekonomiczne aspekty produkcji biomasy wierzby w jednorocznym i trzyletnim cyklu zbioru 211-119pdf
20. Kowalski J. Obszar gospodarstwa ekologicznego a liczba i moc mobilnych środków energetycznych 220-226pdf
21. Mierzwa D. Ocena ekonomiczno-społecznych efektów tradycyjnego sposobu zarządzania spółdzielniami rolniczymi 227-238pdf