Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2015 102 (2)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Bartkowiak-Bakun N. Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego 7-13pdf
2. Daniłowska A., Zając A. Gospodarowanie wspólnym zasobem na przykładzie wybranych wspólnot gruntowych w Polsce 14-22pdf
3. Felis P. Uwarunkowania funkcji fiskalnej podatku rolnego 23-36pdf
4. Kozera M. Efektywność wykorzystania kapitału intelektualnego przedsiębiorstw rolniczych w Polsce 37-46pdf
5. Mikuła A., Stańko S. Długookresowe zmiany relacji cenowych w łańcuchu marketingowym wieprzowiny w Polsce 47-56pdf
6. Noras K., Sieczko L. Ocena poziomu oraz sposobu wykorzystania technologii informacyjnych przez uczniów ponadgimnazjalnych szkół rolniczych na podstawie badania ankietowego 57-66pdf
7. Pawołek J. Zmiany samowystarczalności żywnościowej krajów Unii Europejskiej 67-77pdf
8. Pietrzak P. Efektywność publicznych szkół wyższych na przykładzie wybranych uczelni przyrodniczych 78-87pdf
9. Sałek P. Obecność ukraińskich spółek sektora rolno-żywnościowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 88-96pdf
10. Jabłońska L., Sobczak W. Ceny detaliczne warzyw w Polsce i w wybranych krajach europejskich 97-104pdf