Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2006 (61)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Hybel J. Miejsce i rola sektora usług w rozwoju gospodarczym Polski w latach 1995–2004 5-12pdf
2. Kraciuk J. Korporacje transnarodowe a zjawisko luki technologicznej w krajach rozwijających się 13-24pdf
3. Siudek T. Wpływ wybranych regulacji krajowych na przemiany w sektorze bankowości spółdzielczej w Polsce 25-37pdf
4. Rusinkiewicz M., Wasilewski M. Prawo bilansowe i MSR/MSSF w kształtowaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 39-54pdf
5. Borowska A. Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce przed wstąpieniem i po wstąpieniu do Unii Europejskiej 55-74pdf
6. Wyrzykowska B. Zarządzanie jakością w instytucjach publicznych 75-89pdf
7. Chądrzyński M. Skuteczność działań instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa łódzkiego 91-102pdf
8. Wasilewski M. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw rolniczych w zależności od relacji kapitału obrotowego do zysku netto 103-115pdf
9. Klusek T. Wycena nieruchomości na potrzeby gmin – zasady i procedury 117-130pdf
10. Wasilewska E. Tendencje zmian w strukturze aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej 131-150pdf
11. Pawłowska L. Eurointegracyjny kierunek rolnictwa Ukrainy – aspekt regionalny 151-158pdf
12. Komorowska D. Koncentracja produkcji mleka w Polsce 159-167pdf