Warunki i sens praktyki demokratycznej w XX wieku

Andrzej Błaszczyk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Nauk Humanistycznych
Błaszczyk, Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Nauk Humanistycznych)
Warunki i sens praktyki demokratycznej w XX wieku
The Sense of Democracy in the Reality of the 20th Century - The Unsolved Dilemmas
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2004, vol., nr 54, s. 5-21

Abstract

Ideological disputes and certain practices within totalitarian regimes have led to the triumph of democracy in the late 20th century. The precedent totalitarianism in many countries was mainly a response to the inefficiency of capitalism, as well as a manifestation of disbelief in socialism. However, the triumphant democracy has proved unable to effectively cope with the new reality of the globalizing world. The mechanisms of democracy having its roots in the Enlightment era are poorly suited to the nature of the new civilization. The Enlightment democracy had postulated a "universal man" - an abstract entity, whose behaviour was to remain unchanged regardless of time and place. It was expected, that the citizens would actively participate in the state institutions and local governments, care about the common welfare and look after the proper functioning of the society as a w hole. Transformations of the rapidly changing world have brought about a crisis of such expectations in contemporary civilization. One of these transformations was the increasingly bureaucratic nature of the governing process.

Cytowania

 1. A. Bloom, Umysł zamknięty. 1997.
 2. B. Łagowski, Liberalna kontrrewolucja. Centrum A. Smitha, Warszawa 1994.
 3. D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. Tłum. S. Amsterdamski, PWN, Warszawa 1994.
 4. Encyklopedia socjologii pod red. Z. Bokszańskiego i in. Oficyna Naukowa, Warszawa 1998, t. 1.
 5. G. Le Bon, Psychologia tłumu. PWN, Warszawa 1999.
 6. G. Sartori, Teoria demokracji. Przekł. P. Amsterdamski i D. Grinberg, PWN, Warszawa 1998.
 7. J. Baszkiewicz, Władza. A. Mączak (red.), W-W-K 1999.
 8. J. Gasset, Bunt mas. Spektrum. W.W.L. Muza S.A., Warszawa 2002.
 9. J. Gray, Dwie twarze liberalizmu. Przeł. P. Rymarczyk. Alrtheia, Warszawa 2001.
 10. J. Ryfki, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej. Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2001.
 11. J. Tischner, Nieszczęsny dar wolności. Znak, Kraków 1993.
 12. K. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, T. I i II, Warszawa 1993.
 13. M. Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Werethik. Berlin 1916.
 14. M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. Biblioteka Socjologiczna 2002.
 15. M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie. Przeł. P. Egel i M. Wander, NOW, Warszawa 1989.
 16. M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. Tubingen 1972.
 17. N. Bobbio, Liberalizm i demokracja. Przekł. P. Bravo. Znak, Kraków 1998.
 18. N. Chomsky, Zysk ponad ludzi. Neoliberalizm a ład globalny. Przekł. M. Zuber. Wyd. Śląskie, Wrocław 2000.
 19. R. Buttiglione, Chrześcijanie a demokracja. Ethos. KUL. Lublin 1993.
 20. R. Piekarski, Czy istnieją cnoty specyficznie polityczne? [w:] Cnoty polityczne - dawniej i obecnie. Moralne źródła polityki pod red. R. Piekarskiego. GTN, Gdańsk 1997.
 21. Słownik polityki pod. red. M. Bańkowicza. WP, Warszawa 1999.
 22. W. Gromczyński, Wstęp do H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy. PWN, Warszawa 1991.
 23. W.A. Galston, Cele liberalizmu. Przekł. A. Pawelec. Znak, Kraków 1999.