The risks associated with agricultural production in the average farm in Poland

Jadwiga Zaród
Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zaród, Jadwiga; ORCID: 0000-0002-3771-0490 (Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
The risks associated with agricultural production in the average farm in Poland
Ryzyko związane z produkcją rolniczą w przeciętnym gospodarstwie rolnym w Polsce
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014, vol., nr 108, s. 5-16

Streszczenie

Dla przeciętnego gospodarstwa rolnego w Polsce zbudowano liniowo-dynamiczne modele optymalizacyjne z losowymi parametrami funkcji celu. Do rozwiązywania tych modeli wykorzystano trzy algorytmy: maksymalizujący dochód rolniczy, minimalizujący ryzyko jego osiągnięcia i minimalizujący ryzyko uzyskania dochodu z określonego przedziału. Algorytmy te wykorzystują w trakcie obliczeń programowanie liniowe i kwadratowe. Wyniki rozwiązań wskazują plany produkcji, których realizacja umożliwia osiągnięcie najwyższego w danych warunkach dochodu rolniczego bądź najniższego ryzyka związanego z realizacją dochodu. Miarą ryzyka jest odchylenie standardowe wyznaczone na podstawie macierzy wariancji i kowariancji dochodów rolniczych uzyskanych w latach 2006–2012. Cel tej pracy to ukazanie ryzyka związanego z produkcją rolniczą, której efektem jest uzyskany dochód rolniczy.