Wpływ regulacji prawnych na gospodarkę odpadami komunalnymi w wybranych gminach wiejskich

Agnieszka Sobolewska1, Mariusz Sobolewski2
1 Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2 Laboratorium Centrum Wodne, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Sobolewska, Agnieszka; ORCID: 0000-0003-4903-6701 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Sobolewski, Mariusz (Laboratorium Centrum Wodne, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Wpływ regulacji prawnych na gospodarkę odpadami komunalnymi w wybranych gminach wiejskich
THE IMPACT OF REGULATION ON MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT IN SELECTED RURAL DISTRICT
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017, vol., nr 120, s. 83-95

Słowa kluczowe

odpady gospodarka odpadami komunalnymi obszary wiejskie

Key words

household waste municipal waste management rural areas

Streszczenie

Celem pracy jest określenie zmian w gospodarce odpadami komunalnymi na terenach wiejskich, które wystąpiły po wprowadzeniu w 2012 roku nowego systemu zbierania i zagospodarowania tych odpadów. Badaniami objęto gminy wiejskie powiatów bielskiego oraz hajnowskiego. Uzyskane wyniki pokazują, że wprowadzone zmiany przyczyniły się do poprawy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenach wiejskich. W gminach objętych badaniami ilość odbieranych odpadów komunalnych wzrosła o około 42 kg/mieszkańca/rok. Jednocześnie znaczna część mieszkańców (ponad 93%) rozpoczęła selektywną zbiórkę odpadów. Zmiana systemu spowodowała wzrost kosztów ponoszonych przez właścicieli nieruchomości. W najczęściej występujących na badanym terenie gospodarstwach dwuosobowych opłaty za odbiór odpadów wzrosły od 51 do 533% w zależności od gminy i sposobu zbierania odpadów (odpady zmieszane lub zbierane w sposób selektywny).

Abstract

The objective of this article is to determine changes in municipal waste management in rural areas after introduction of a new waste management system in 2012. The study includes rural districts of Bielski and Hajnowski administrative districts. The results show that the changes made have contributed to the improvement of waste management in rural areas. The amount of municipal waste collected increased by about 42 kg/inhabitant/year. A considerable part of the population (above 93%) started to separate waste. The new waste management system resulted in considerable costs increase. In a two-person households, which constitute the most in this analysis, the charges for municipal waste disposal increased from 51 to 533%, depending on the rural district and the method of waste collection (mixed waste, separated waste).