The logistics performance analysis in European Union – EU-15 vs. EU-13

Helga Pavlić Skender1, Antonela Štefanić2, Petra Zaninović3
1, 2, 3 University of Rijeka, Faculty of Economics and Business
Pavlić Skender, Helga; ORCID: 0000-0001-6668-4124 (University of Rijeka, Faculty of Economics and Business)
Štefanić, Antonela (University of Rijeka, Faculty of Economics and Business)
Zaninović, Petra; ORCID: 0000-0002-0741-4826 (University of Rijeka, Faculty of Economics and Business)
The logistics performance analysis in European Union – EU-15 vs. EU-13
Analiza wydajności logistycznej w Unii Europejskiej – UE-15 vs. UE-13
Ekonomika i Organizacja Logistyki, 2020, vol.5, nr 3, s. 5-16

Słowa kluczowe

logistics logistics performance index – LPI European Union EU-15 EU-13

Key words

logistyka wskaźnik wydajności logistyki – LPI Unia Europejska EU-15 EU-13

Streszczenie

Logistics accounts for 14% of total GDP in the European Union countries, which shows the importance of the logistics service and performance of the European Union countries. Logistics market of EU-15 countries is well developed while most of EU-13 countries need to address poor railway infrastructure and other political issues related to corruption and lack of competitiveness. However, EU-13 economies are growing fast and can benefit even more from the improvements in logistics market. Therefor this paper aims to analyze logistics performance in the European Union, distinguishing between EU-15 and EU-13 countries. For our analysis we use Worlds Bank Logistics Performance Index (LPI) which is a tool that measures the quality, velocity, accuracy and simplicity of the logistics processes. The analysis covers the period from 2010 to 2018. The results of our analysis show that some EU-13 countries are lagging behind EU-15 countries in terms of logistics performance, while countries like Poland, Czech Republic and Hungary are the best logistics performers among all EU-13 countries. Results also shows us correlation between logistics performance and economic growth which imply that EU-13 countries must take step forward in their logistics performance in order to integrate in regional and global supply chain and thus enhance their economic position and competitiveness.

Abstract

Logistyka stanowi 14% całkowitego PKB krajów Unii Europejskiej, co wskazuje na duże znaczenie tego sektora dla wyników ekonomicznych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Rynek logistyczny krajów UE-15 jest dobrze rozwinięty, podczas gdy większość krajów UE-13 powinno podjąć działania dla rozwoju słabej infrastruktury kolejowej oraz pochylić się nad kwestiami politycznymi związanymi z korupcją, czy brakiem konkurencyjności. Szybko rozwijające się gospodarki UE-13 mogą jednak skorzystać na poprawie rynku usług sektora logistycznego. Celem artykułu było określenie wydajności sektora logistyki w Unii Europejskiej z podziałem na kraje UE-15 i UE-13. W pracy wykorzystano wskaźnik wydajności logistyki według Banku Światowego (Logistics Performance Index – LPI), który jest narzędziem określającym jakość, szybkość, dokładność i prostotę procesów logistycznych. Analiza objęła okres od 2010 do 2018 roku. Wyniki wskazują, że niektóre kraje UE-13 pozostają w tyle za członkami UE-15 pod względem wyników logistycznych, podczas gdy kraje takie jak Polska, Czechy i Węgry osiągają najlepsze wyniki logistyczne wśród krajów UE-13. Wyniki wskazują również na korelację między wynikami logistyki a wzrostem gospodarczym. To oznacza, że kraje UE-13 muszą zrobić krok naprzód w swoich wynikach logistycznych, aby zintegrować się z regionalnym i globalnym łańcuchem dostaw, a tym samym poprawić swoją pozycję gospodarczą i konkurencyjność.

Cytowania

 1. Arvis J.-F., Mustra M.A., Panzer J., Ojala L., Naula T., 2007: Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy, World Bank, Washington DC, [electronic source] http://siteresources.worldbank.org/INTTLF/Resources/lpireport.pdf
 2. Arvis J.-F., Saslavsky D., Ojala L., Shepherd B., Busch C., Raj A., 2014: Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy, World Bank, Washington DC, [electronic source] https://lpi.worldbank.org/sites/default/files/LPI_Report_2014.pdf
 3. Arvis J.-F., Ojala L., Wiederer C., Shepard B., Raj A., Dairabayeva K., Kiiski T., 2018: Connecting to compete: Trade logistics in the global economy, World Bank, Washington DC, [electronic source] https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29971/LPI2018.pdf
 4. 10.3846/btp.2020.12802
  Bugarčić F.Ž., Skvarciany V., Stanišić N., 2020: Logistics performance index in international trade: case of Central and Eastern European and Western Balkans countries, Business: Theory and Practice 21(2), 452–459.
 5. David P.A., 2018: International logistics: the management of international trade operations, 5th ed.,Cicero Books, Berea, OH.
 6. Host A., Pavlić Skender H., Zaninović P.A., 2019: Trade Logistics – the Gravity Model Approach, Journal Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics 37(1), 327–342.
 7. Marti L., Puertas R., Garcia L., 2014a: Relevance of trade facilitation in emerging countries’ exports, The Journal of International Trade & Economic Development 23(2), 202–222.
 8. Marti L., Puertas R., Garcia L., 2014b: The importance of the logistics performance index in international trade, Applied Economics 46(24), 2982–2992.
 9. Mordor Intelligence, 2018: Freight and logistics market in Central and Eastern Europe (CEE) –growth, trends, and forecast (2020–2025), [electronic source] https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/freight-and-logistics-market-in-central-and-eastern-europe
 10. Pavlić Skender H. Grčić Fabić M., 2014: Logistički špediter u fokusu prometnog i gospodarskogo sustava, Pomorski zbronik, 102–103.
 11. Puertas R., Marti L., Garcia L., 2014: Logistics performance and export competitiveness: European experience, Empirica 41(3), 467–480.
 12. Pupavac D., Golubović F., 2015: Croatian competitiveness within European logistics space, Proceedings of the 15th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management, Osijek, Croatia, 245–246.
 13. Pupavac D., Drašković M., 2017: Analysis of logistics performance in Southeast European Countries, Proceedings of the 17th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management, Osijek, Croatia, 569–579.
 14. Saslavsky D., Shepherd B., 2014: Facilitating international production networks: The role of trade logistics, The Journal of International Trade & Economic Development 23(7), 979–999.
 15. 10.1080/1331677X.2020.1844582
  Zaninović P.A., Zaninović V., Pavlić Skender H., 2020: The effects of logistics performance on international trade: EU15 vs CEMS, Economic Research-Ekonomska Istraživanja.
 16. Zekić Z., Samardžija L., Pupavac J., 2017: The effect of logistics performance index on global competitiveness index at different levels of economic development, Interdisciplinary Management Research XIII, Faculty of Economics in Osijek – Hochschule Pforzheim University, Opatija, 949–960.