THE ROLE OF NUTRIA MEAT PRODUCTION IN THE CONTEXT OF UKRAINE FOOD SECURITY

Olena Pavlenko1, olga Babytska2, Olena Berbenets3, Tamara Prykhodko4, Olga Zhmaylova5
1 Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University, 2, 4 Department of Economics and Economic Theory, Bila Tserkva National Agrarian University, 3 Department of Management, Public Management and Administration, Dnipro State Agrarian and Economic University, 5 Department of Statistics, Analysis and Marketing, Sumy National Agrarian University
Pavlenko, Olena; ORCID: 0000-0003-3557-3338 (Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University)
Babytska, olga; ORCID: 0000-0002-1388-3071 (Department of Economics and Economic Theory, Bila Tserkva National Agrarian University)
Berbenets, Olena; ORCID: 0000-0001-9785-6179 (Department of Management, Public Management and Administration, Dnipro State Agrarian and Economic University)
Prykhodko, Tamara; ORCID: 0000-0002-1802-441X (Department of Economics and Economic Theory, Bila Tserkva National Agrarian University)
Zhmaylova, Olga; ORCID: 0000-0002-1157-1453 (Department of Statistics, Analysis and Marketing, Sumy National Agrarian University)
THE ROLE OF NUTRIA MEAT PRODUCTION IN THE CONTEXT OF UKRAINE FOOD SECURITY
Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2019, vol., nr 3, s. 95-102

Słowa kluczowe

food security meat production nutria breeding effectiveness of production expert evaluations

JEL Classification

C13 C43 O13 Q12 Q18

Streszczenie

The article presents the role and potential of the nutria breeding development as analternative livestock sector in the context of Ukraine's food security. A comparative analysisof qualitative characteristics of meat by species of animals was conducted. The efficiency ofnutria breeding by types of enterprises with a short-term forecast is analyzed. By expertevaluations determined the weight of the 5 main problems of the industry, which constitutethe next steps of a comprehensive research of nutria breeding.

Cytowania

  1. Derzhavna sluzhba ststystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine] (2018). Retrieved from: http:// www.ukrstat.gov.ua
  2. FAO (2018). The food insecurity experience scale. Retrieved from: http://www.fao.org/in-action/voices-ofthe-hungry/fies/en/
  3. Grabovec’kyj, B. (2010). Metody ekspertnyh ocinok: teorija, metodologija, naprjamky vykorystannja [Methodology expert evaluations: theory, methodology, direct reading]. VNTU, Vinnytsia.
  4. Kyrylenko, V. (2014). Ekonomichna bezpeka agrarnogo sektoru: problemy reguljuvannja ta zabezpechennja [Economic security of the agrarian sector: problems of regulation and provision]. Mykolai’v: Vydavec’ V.P. Shamraj.
  5. Parhomec’, M. (2015). Organizacijno-ekonomichni zasady zbil’shennja obsjagiv vyrobnyctva dijetychnogo m’jasa v Ukrai’ni [Organizational and economic principles of increasing the production of dietary meat in Ukraine]. Teoretychni ta prykladni aspekty rozvytku agrarnogo biznesu Ukrai’ny: materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf. z mizhnar. Uchastju, Ternopil’: Ekonomichna dumka, pp. 189-193.
  6. Pogrishhuk, B. (2019). Ekonomichna bezpeka agrarnogo sektoru u systemi ekonomichnoi’ bezpeky derzhavy [Economic security of the agrarian sector in the system of economic security of the state]. Naukovyj visnyk Uzhgorods’kogo universytetu. Ekonomika, 1 (53), pp. 48-52.
  7. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy “Strategija rozvytku agrarnogo sektoru ekonomiky na period do 2020 roku” No 806-r vid 17 zhovtnja 2013 r. Ofitsiynyy Visnyk Ukrayiny 2013 No 83 (05.11.2013), st. 23 [Regulation of Cabinet of Ministers of Ukraine “Strategy for the development of the agrarian sector of the economy until 2020” of 17.10.2013 No 806-r. Official Bulletin of Ukraine 2013, No 83 (05.11.2013), p. 23].
  8. 10.14254/1800-5845/2018.14-4.15
    Vasylieva, N. (2018). Ukrainian Agricultural Contribution to the World Food Security: Economic Problems and Prospects. Montenegrin Journal of Economics, 14 (4), pp. 215-224, 10.14254/1800-5845/2018.14-4.15
  9. Volkov M. (1983). Myasnaya produktivnost’ nutrii [Nutria meat productivity]. Krolikovodstvo i zverovodstvo, 17.
  10. 10.32702/2306-6814.2019.2.128
    Zaliznjuk, V. (2019). Ocinka indykatoriv prodovol’choi’ bezpeky Ukrai’ny [Estimation of food safety indicators of Ukraine]. Investycii’: praktyka ta dosvid, 2, pp. 128-133, 10.32702/2306-6814.2019.2.128