Preferencje konsumentów w zakresie miejsc zakupów żywności jako wyznacznik możliwości rozwoju handlu na targowiskach i bazarach

Kazimierz Cyran
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości
Cyran, Kazimierz (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości)
Preferencje konsumentów w zakresie miejsc zakupów żywności jako wyznacznik możliwości rozwoju handlu na targowiskach i bazarach
CONSUMERS PREFERENCES OF FOOD SHOPPING PLACES AS A DETERMINANT OF THE MARKETS AND BAZAARS DEVELOPMENT OPPORTUNITIES
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 142-155

Słowa kluczowe

targowisko bazar dystrybucja żywności konsument

Key words

market bazaar food distribution consumer

Streszczenie

W artykule podjęto próbę oceny możliwości i perspektyw rozwoju handlu żywnością na targowiskach i bazarach. Wychodząc z założenia, że o możliwościach rozwoju tych form handlu decydują w dużej mierze konsumenci i ich preferencje w zakresie wyboru miejsc zakupu żywności, w opracowaniu skoncentrowano się na analizie znaczenia jakie targowiska i bazary odgrywają w dystrybucji żywności, oraz na ile oferta tych kanałów zaopatrzenia jest akceptowana przez klientów. W celu pełnego ukazania roli handlu targowiskowego w zaspokajaniu potrzeb konsumpcyjnych wybrane charakterystyki przedstawiono na tle innych kanałów sprzedaży żywności, tj.: małego sklepu po sąsiedzku, i sklepów wielkopowierzchniowych.

Abstract

The article attempts to assess the potential and prospects of the development of the food trade at markets and bazaars. Provided that the possibilities of the development of trade in these formats is largely determined by consumers and their preferences in the selection of the places to buy the food, the study focused on the analysis of the importance of the markets and bazaars in the distribution of food, and acceptation of these channels by the customers. In order to fully expose the role of bazaar markets in satisfying the needs of the consumer, a few selected characteristics are presented in comparison to other food sales channels, i.e.: a small shop in the neighborhood, and large-format stores.