Funkcje i metody kształtowania ceny w jednostce samorządu terytorialnego

Paweł Janulewicz
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Ekonomii i Zarządzania
Janulewicz, Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Ekonomii i Zarządzania)
Funkcje i metody kształtowania ceny w jednostce samorządu terytorialnego
FUNCTIONS AND METHODS OF PRICE FORMATION IN LOCAL GOVERNMENT UNIT
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 304-311

Słowa kluczowe

cena metoda funkcje samorząd terytorialny

Key words

price method function local government

Streszczenie

W pracy przedstawiono funkcje i metody kształtowania ceny w jednostkach samorządu terytorialnego. Artykuł został podzielony na dwie podstawowe części. W pierwszej części przedstawiono znaczenie ceny w zarządzaniu jednostką terytorialną oraz zaprezentowano jakie wykorzystuje się metody jej kształtowania oraz jakie funkcje pełni. Druga część prezentuje wyniki badań zrealizowanych w województwie lubelskim. Badania były przeprowadzone przy pomocy kwestionariusza ankiety skierowanego do: pracowników gmin, mieszkańców oraz przedsiębiorców. Badania przestawiają zależność pomiędzy poziomem konkurencyjności gminy jaki reprezentowali respondenci, a stopniem wykorzystania poszczególnych metod.

Abstract

This paper presents functions and methods of formation prices in local government units. Paper was divided into two fundamental parts. First part makes analysis of the reasons why knowledge about prices is most important in management of local government. There were also presented the definitions prices and described which it perform the functions. Second part of the paper presents the results carried studies in the Lublin province. This part considering above mentioned problems there were presented the survey results elaborated basing upon questionnaire directed to three different entities; commune staff, inhabitants and businessmen in which there were presented dependences between commune competitiveness level and the degree of particular methods using.