Skuteczność standardowych form promocji na rynku produktów mleczarskich na przykładzie przedsiębiorstwa Bakoma S.A.

Sandra Jastrzębska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu
Jastrzębska, Sandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu)
Skuteczność standardowych form promocji na rynku produktów mleczarskich na przykładzie przedsiębiorstwa Bakoma S.A.
EFFICIENCY OF STANDARD FORM PROMOTION ON MARKET OF DAIRY PRODUCTS ON EXAMPLE OF ENTERPRISES BAKOMA S.A.
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 320-330

Słowa kluczowe

promocja przemysł mleczarski komunikacja marketingowa

Key words

promotion dairy industry communication fancy

Streszczenie

W artykule analizie poddano narzędzia promocji stosowane w branży mleczarskiej na przykładzie przedsiębiorstwa Bakoma S.A. Przeprowadzone badania ukazują wpływ działalności marketingowej przedsiębiorstwa na zachowania zakupowe konsumentów oraz pozycję marki na tle konkurencji. Obejmuje on również przedstawienie ogólnych zagadnień związanych z marketingiem, a w szczególności marketingiem produktów spożywczych, jak również zawiera opis poszczególnych elementów promocji i ich znaczenie w tworzeniu wizerunku firmy. Artykuł obejmuje opis sektora mleczarskiego w Polsce oraz jego zmiany, a także przedstawienie działalności firmy Bakoma S.A., z ukierunkowaniem na aktywność promocyjną.

Abstract

In the article we analyzed promotion tools used by the dairy industry in the example companies Bakoma S.A. carried out studies show impact marketing activities companies to consumers' purchasing behavior and brand positioning against the competition. It also covers the general issues related to marketing, and in particular marketing food products, as well as promotion also contains a description of the individual components and their importance in creating a brand image. Article includes the dairy sector in Poland and its amendments, as well as to provide business Bakoma S.A., with focus on promotional activity.