Organizacyjne aspekty rozwoju marketingu terytorialnego w gminach turystycznych

Wiesława Kuźniar
Uniwersytet Rzeszowski
Kuźniar, Wiesława; ORCID: 0000-0001-8562-3511 (Uniwersytet Rzeszowski)
Organizacyjne aspekty rozwoju marketingu terytorialnego w gminach turystycznych
ORGANISATIONAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF TERRITORIAL MARKETING IN TOURIST COMMUNES
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 444-450

Słowa kluczowe

gmina organizacja marketingu lider marketingowy turystyka wiejska

Key words

commune organisation of marketing marketing leader rural tourism

Streszczenie

Jednostka terytorialna może w różny sposób realizować założenia w zakresie marketingu, część zadań wykonując we własnym zakresie, część zlecając na zewnątrz. Podział funkcji pomiędzy pracownikami jednostki a zewnętrznymi specjalistami musi być oparty na stałej współpracy, zarówno w zakresie działań strategicznych jak i operacyjnych. Przeprowadzone badania w 30 gminach województwa podkarpackiego wykazały, że gminy o rozwiniętej turystyce są bardziej aktywne marketingowo w stosunku do jednostek dopiero rozpoczynających działalność turystyczną. Ocena ta dotyczy nie tylko atrakcyjności promocyjnej ale także znajduje także swoje odzwierciedlenie w strukturze organizacyjnej gminy. W gminach które można określić mianem „wzorcowe” rozwój orientacji marketingowej uwidacznia się w prowadzonych badaniach marketingowych, w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych czy też w wyższych kompetencjach osób odpowiedzialnych za koordynację działań marketingowych.

Abstract

A territorial unit may variously implement the assumptions in the scope of marketing, part of the actions are performed on their own, the other part is outsourced. The division among the employees of a unit and external specialists has to be based on constant cooperation, both in the scope of strategic actions as well as operational. The studies conducted in 30 communes of podkarpackie voivodship indicated that the communes of developed tourism are more marketing active in relation to units which are starting their tourist activity. The assessment regards not only promotion attractiveness but is also reflected in the organisational structure of a communes. In the communes which can be defined as “model” like, the development of marketing orientation is seen in marketing research conducted on selected organisational units or on higher competences of the persons responsible for coordinating marketing actions.