Lojalność młodych konsumentów alkoholu w kontekście marketingu społecznego

Dariusz Siemieniako
Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości
Siemieniako, Dariusz (Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości)
Lojalność młodych konsumentów alkoholu w kontekście marketingu społecznego
YOUNG CONSUMERS LOYALTY TOWARDS ALCOHOL IN THE CONTEXT OF SOCIAL MARKETING
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 653-661

Słowa kluczowe

marketing społeczny alkohol lojalność etnocentryzm patriotyzm lokalność nostalgia

Key words

marketing alcohol loyalty ethnocentrism patriotism locality nostalgy

Streszczenie

Wśród młodych ludzi obserwuje się rosnącą szkodliwą dla zdrowia konsumpcję alkoholu. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie możliwości wykorzystania marketingu społecznego do redukcji szkodliwej dla zdrowia konsumpcji alkoholu, w odniesieniu do lojalności młodych konsumentów alkoholu, przez pryzmat czynników społeczno-kulturowych. Przeprowadzona analiza czterech czynników społeczno-kulturowych takich jak: etnocentryzm, patriotyzm, lokalność i nostalgia, ukazała specyfikę lojalności młodych konsumentów wobec alkoholu.

Abstract

It is observed increasing unhealthy alcohol consumption amongst young people. The goal of this paper is to present possibilities of implementing social marketing to reduction unhealthy alcohol consumption, in relation to loyalty towards alcohol amongst young consumers. The antecedents of those loyalty behaviours are social and cultural factors. In the paper it is presented the analysis of four social and cultural factors, such us: ethnocentrism, patriotism, locality and nostalgy, which showed the specificity of young consumers loyalty towards alcohol.