Analiza i ocena rynku czekolady w Polsce w latach 2005-2011 z uwzględnieniem zachowań starszych konsumentów

Joanna Brzostek1, Barbara Kowrygo2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
Brzostek, Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji)
Kowrygo, Barbara (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji)
Analiza i ocena rynku czekolady w Polsce w latach 2005-2011 z uwzględnieniem zachowań starszych konsumentów
ANALYSIS AND EVALUATION OF THE CHOCOLATE MARKETIN POLAND IN 2005-2011 WITH PARTICULAR ATTENTION TO BEHAVIOUR OF OLDER CONSUMERS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 98-107

Słowa kluczowe

czekolada główni producenci spożycie zachowania starszych konsumentów

Key words

chocolate major producers consumption available behavior of older consumers

Streszczenie

Celem pracy była analiza i ocena rynku czekolady w Polsce w latach 2005-2011 ze szczególnym uwzględnieniem zachowań nabywczych i konsumpcyjnych starszych konsumentów. W pracy posłużono się wtórnymi i pierwotnymi danymi. Źródłem pierwszych danych była literatura fachowa, prasa branżowa, publikacje internetowe oraz wyniki badań budżetów gospodarstw domowych. Dane pierwotne pozyskano drogą badania ankietowego przeprowadzonego wśród uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W pracy zwróconą uwagę na wzrost produkcji czekolady w Polsce i zaostrzenie konkurencji w sektorze, m.in. w wyniku zmian własnościowych. Zmianom tym towarzyszy zwiększenie spożycia czekolady Stwierdzono, że starsi konsumenci w swoich decyzjach zakupowych kierują się przede wszystkim smakiem czekolady, następnie przyzwyczajeniem, marką/producentem oraz ceną. Preferują gorzką czekoladę, a blisko 1/2 badanych określa siebie jako rozsądnego konsumenta. Z tych też względów ważne jest aby obok innowacyjnych wyrobów utrzymać na rynku asortyment czekolad tradycyjnych.

Abstract

The aim of this paper was to analyze and evaluate the chocolate market in Poland in years 2005-2011 with particular emphasis on older consumer purchasing and consumption behavior. In the study a secondary and primary data were used. Secondary data source was the literature, trade press, Internet publications and the results of household budget. Primary data were obtained through a survey conducted among the participants of the University of the Third Age. The work turned out to increase the production of chocolate in Poland and increased competition in the sector as a result of changes in ownership. These changes were accompanied by increased consumption of chocolate. It was found that older consumers in their purchasing decisions are guided chiefly by the taste of chocolate, then a habit, brand / manufacturer, and price. Clearly prefer dark chocolate. Nearly half of respondents describe themselves as a reasonable consumer. Having this in mind the traditional assortment of chocolate next to innovative should be on market.