Program „Rodzina 500+” szansą na rozwiązanie problemów polityki rodzinnej i demograficznej

Anna Milewska1, Daniel Błażejczyk2
1, 2 Warsaw University of Life Sciences
Milewska, Anna; ORCID: 0000-0003-4776-6049 (Warsaw University of Life Sciences)
Błażejczyk, Daniel ; ORCID: 0000-0002-8914-4822 (Warsaw University of Life Sciences)
Program „Rodzina 500+” szansą na rozwiązanie problemów polityki rodzinnej i demograficznej
POLAND’S “FAMILY 500+” PROGRAM AS AN OPPORTUNITY TO SOLVE THE PROBLEMS OF FAMILY AND DEMOGRAPHIC POLICY
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022, vol., nr 27(76), s. 58-67

Słowa kluczowe

„Program 500+” finanse efektywność dzietność

Key words

“Family 500+” programme finance effectiveness fertility

JEL Classification

J11 J13 J18

Streszczenie

Głównym celem artykułu było zbadanie efektów wprowadzenia programu „Rodzina 500+” w kontekście społeczno-ekonomicznym. Autorzy preferowali podejście interdyscyplinarne w badaniu konsekwencji programu. W tym celu szczególną uwagę poświęcono na weryfikację i analizę założeń, jakie stawiał sobie pomysłodawca programu. Głównym zakresem badań była dzietność, której poprawa jest kluczowym celem programu. Zestawienie tych założeń z danymi statystycznymi dało odpowiedź na pytanie, czy program jest skuteczny i spełnia swoją rolę. Do zbadania efektów programu wykorzystano dane z lat 2015-2019.Ważnym aspektem była także weryfikacja efektywności w aspekcie ekonomicznym i społecznym. Istotnym zamiarem było także przybliżenie historii programu „Rodzina 500+”, jego założeń, finansowania i zakładanej zmiany w podejściu do polityki prodemograficznej w Polsce.

Abstract

The goal of this article was to identify and characterize the socio-economic effects of theintroduction of the “Family 500+” program in Poland. The research part focused on checking theimplementation of the assumptions, which were placed on the introduction of the "Family 500+"program. The main focus of the study was fertility, the improvement of which is a key goal of theprogram.The research methods used in the article were: data analysis method - data on the number ofbirths of children in Poland, the fertility rate as well as the method of synthesis, inference andinterpretation were analyzed. On the basis of the data analysis, conclusions were drawn and theirnature explained. This was done in order to reflect on the effectiveness of public spending on the"Family 500+" program.To achieve the intended objective, research and analysis were carried out using selectedindicators and statistical data. Their results allowed to verify the effectiveness of public fundsspent on the indicated program.